Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Име на документа Разработка, внедряване и гаранционна поддръжка на уеб базирана Система за мониторинг, анализ, регистрация и търговия на ДЦК (СМАРТ) в МФ *Забележка: Предвидено е СМАРТ да бъде изградена на модулен принцип като модулите трябва да бъдат взаимно свързани и да бъдат така проектирани, че да позволяват постепенното им внедряване до постигане на пълната функционалност. Те са: (1) Приложно администриране (2) Входяща информация (3) Статична информация (4) Динамична информация (5) Къси продажби
Дата на публикуване 25-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 09-03-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение СМАРТ на ДЦК се създава на основание чл.12а от Наредба № 15 за контрол върху сделките с ДЦК (Наредба №15), осигурява се функционално Регламент (ЕС) № 236/2012 на ЕП и на Съвета от 14.03.2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (Регламент 236/2012) във връзка с чл. 17а от ЗДД с цел:осигуряване на точна, своевременна и вярна информация от определени източници и интегрирането й за анализ и съпоставка на конкретните индикатори един с друг;осигуряване на възможност за бърза реакция и изготвяне на анализи, на база на последната налична информация;следене на критериите за оценка и избор на ПД на ДЦК;мониторинг на сделките съгласно Регламент (ЕС) 236/2012, които са от компетентност на министъра на финансите във връзка с разпоредбите на чл. 17а от ЗДД;проследяване на всички компетентности на министъра на финансите, произтичащи от чл.36, ал. 2 от ЗДД и Наредба № 15 за контрол върху сделките с ДЦК.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Друг: 80/80%
План за изпълнение:
481 Описание Разработката на модул "Приложно администриране" следва да осигури същият да бъде в ядрото на СМАРТ, да дава интерфейси от и към другите модули, да се грижи за правилната комуникация и работа на всеки от тях, да осъществява управлението на параметри, списъци и др., да предостави функционалност за администриране на правата на служителите от ДДД, които са ползватели на системата. 2. Разработката на Регистъра на късите продажби функционално обезпечава изискванията по Регламент 236 / 2012 г.3. Реализацията на модул "Входяща информация" обхваща получаването, проверката и постъпването на данни в СМАРТ от различни източници.
По т.1, т.2 и т.3 се провеждат тестове с реални данни в тестова среда.
481 Дейност Разработка и тестване на модули „Приложно администриране“; „Регистър на късите продажби“; „Входяща информация“ с исторически данни
481 Начин на изпълнение 1. Разработка на модул "Приложно администриране";
2. Разработка на модул "Регистър на късите продажби";
3. Разработка на модул "Входяща информация";
4. Тестване по т.1, т.2 и т.3.
481 Необходим финансов ресурс (общо) 282000.0
481 Пореден номер 1
481 Предмет на обществената поръчка
481 Дата на обявяване на процедурата
481 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
484 Предмет на обществената поръчка
484 Дата на обявяване на процедурата
484 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
484 Необходим финансов ресурс (общо) 282000.0
484 Описание Разработването на модул „Статична информация“ осигурява интерфейс за конфигуриране на справки и интерфейс за дефиниране, запазване и изпълнение на справки, както и филтриране, агрегиране, определяне на параметри с възможност за промени при всяко изпълнение на справка.Разработването на модул „Динамична информация“ осигурява поддържането поотделно на една и съща входяща информация, както и възможности за селектиране и съпоставяне на данните по редове и колони за период.
Извършва се тестване на реализираните модули в тестова среда. Тестването на СМАРТ се извършва по план за тестване и приемане на СМАРТ като се обхващат всички елементи на системата (модули/функционалности).
Продуктивният старт на СМАРТ е не по-късно от 01.01.2023 г.
484 Пореден номер 2.
484 Начин на изпълнение 1. Разработване на модул "Статична информация".
2. Разработване на модул "Динамична информация"
3. Тестване по т.1 и т.2 с реални данни в тестова версия на системата.
4. Тестване и внедряване на СМАРТ.
484 Дейност 2. Разработване и тестване на модули „Статична информация“ и „Динамична информация“. Тестване и внедряване на СМАРТ.
Прикачени Технически спецификации: