Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)
Дата на публикуване 14-03-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 08-11-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целите на проекта са:
- Продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на приоритетни за Фаза 3 на БИМИС митнически процеси;
- Реализиране на съюзни функционални изисквания по отношение на митническата дейност, произтичащи от Митническия Кодекс на Съюза (Регламент (ЕС) №952/2013, приложим от 01.05.2016 г.), Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на ЕК за създаване на работна програма, относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в МКС, Многогодишен стратегически план „Електронни митници“ (MASP) на Европейската комисия;
- Реализиране на национални функционални изисквания към БИМИС (Фаза 3).
Проектното предложение е в съответствие с целите и приоритетите на Оперативна програма „Добро управление“ и по-конкретно с:
•Приоритетна ос №1 „Административно обслужване и е-управление“, Специфична цел 1: Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса, и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“ и Специфична цел №2 „Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път“.
За постигане целите на проектното предложение, предвидените резултати по дейности включват разработване и надграждане на модули към БИМИС, надграждане на регистри, подобряване на електронната среда за работа и комуникацията с гражданите и бизнеса и обмен на информация с други национални и международни контролни органи в митническата област, за целите на развитието на организационния и аналитичен капацитет на АМ, включително и за извършване на съвместни проверки.
Проектното предложение е в съответствие и с националните и европейските изисквания, решения и регламенти в митническата област, които Република България има ангажимента да изпълни:
-Решение №70/2008/ЕО на ЕП и на Съвета относно безкнижна среда в митниците и търговията
-Регламент (ЕС) №952/2013 на ЕП и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, който въвежда принципа, че всички митнически и търговски операции се обработват по електронен път и че във всяка една държава членка, информационните и комуникационни системи за митническите операции предлагат еднакви улеснения на икономическите оператори
-Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на ЕК за създаване на работна програма, относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в МКС
-Многогодишен стратегически план „Електронни митници“ (MASP) на ЕК, въвеждащ като ключов елемент подхода на моделиране на работните процеси (Business Process Modelling BPM), моделиране на Институционална архитектура (Enterprise Architecture) и въвеждане на облачна архитектура (Cloud architecture)
-Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 г. и Пътната карта към нея.
-Секторната стратегия „е-Митници“ 2016-2025 и Пътната карта към нея.
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: /0
Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: /1
Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: /0
Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: /0
План за изпълнение:
647 Описание Дейността ще изпълни мярка 5.7 по целева област I “Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ 2016-2025.

Дейността включва:
1. Развитие на Институционална архитектура (ИА) на АМ по отношение на Модул ICS2 Release 2, в изпълнение на Проект по МКС: Система за контрол на вноса - СКВ 2 в.2 (1.19 UCC – Import Control System 2 (ICS2 Release 2)), вкл. и Проект по МКС: Уведомление за пристигане (2.1 UCC Notifications of arrival) върху Cloud арх., в съотв. с Методиката ADM (Architecture Development Method)
2. Въвеждане на ИА на АМ по отношение на Модул ICS2 R2, в изпълнение на Проект по МКС: Система за контрол на вноса - СКВ 2 в.2 (1.19 UCC – Import Control System 2 (ICS2 R2)), вкл. и Проект по МКС: Уведомление за пристигане (2.1 UCC Notifications of arrival) върху Cloud арх., чрез:
2.1 Реализиране на съюзните функционални изисквания произтичащи от Модул ICS2 R2
2.2 Надграждане и внедряване на модул „Нац.приложение на СКВ 2“ (ICS2 R1) с изискванията, произтичащи от Модул ICS2 R2, вкл. и Проект по МКС: Уведомление за пристигане (2.1 UCC Notifications of arrival) върху Cloud арх.
2.3 Запазване функционалността по съществуващата интеграция на модул „Нац.приложение на СКВ 2“ с централната компонента на ICS2 в Общия домейн и при необходимост надграждане на интеграцията с изискванията, произтичащи от Модул ICS2 R2
2.4 Запазване функционалността по съществуващата интеграция на модул „Нац.приложение на СКВ 2“ с модули на БИМИС и при необходимост надграждане на интеграцията с изискванията, произтичащи от Модул ICS2 R2
3. Развитие на ИА на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ (МАР) – отразяване на промените, произтичащи от Проект по МКС: Система за контрол на вноса (СКВ 2 в.2) върху Cloud арх., в съотв. с Методиката ADM
4. Въвеждане на ИА на АМ по отношение на МАР – отразяване на промените, произтичащи от Проект по МКС: Система за контрол на вноса (СКВ 2 в.2) върху Cloud арх., чрез:
4.1.Надграждане и внедряване на МАР – отразяване на промените, произтичащи от Проект по МКС: Система за контрол на вноса (СКВ 2 в.2) върху Cloud арх.
4.2. Запазване функционалността по съществуващата интеграция на МАР с модул „Нац.приложение на СКВ 2“ и при необходимост надграждане на интеграцията с изискванията, произтичащи от Модул ICS2 R2
5. Обучение на 25 служителя на АМ (20 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността, по отношение на Модул „Нац.приложение на СКВ 2“ (ICS2 R2)
6. Обучение на 25 служителя на АМ (20 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността, по отношение на МАР.

Тази дейност ще допринесе за постигане целите на проекта чрез осигуряване на:
- Развитие и въвеждане на ИА на АМ по отношение на Система за контрол на вноса - СКВ 2 в.2 за реализиране на съюзните функционални изисквания, произтичащи от Модул ICS2 R2;
-Надграждане и внедряване на модул "Нац.приложение на СКВ 2"
-Запазване функционалността по съществуващата интеграция на модул „Нац.приложение на СКВ 2“ с модули на БИМИС и при необходимост надграждане на интеграцията с изискванията, произтичащи от Модул ICS2 R2.
-Развитие и въвеждане на ИА на АМ по отношение на МАР – отразяване на промените, произтичащи от проектите по МКС, в съотв. с Методиката ADM
-Надграждане и внедряване на МАР – отразяване на промените, произтичащи от Проект по МКС: Система за контрол на вноса (СКВ 2 в.2) върху Cloud арх.
-Запазване функционалността по съществуващата интеграция на МАР с модул „Нац.приложение на СКВ 2“ и при необходимост надграждане на интеграцията с изискванията, произтичащи от Модул ICS2 R2
-Обучение на 25 служителя на АМ (20 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността, по отношение на Модул „Нац.приложение на СКВ 2“ (ICS2 R2)
-Обучение на 25 служителя на АМ (20 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността, по отношение на МАР.
647 Пореден номер 1
647 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура/и за избор на външен/ни изпълнител/и – изпълнява се от АМ. Агенция "Митници" ще процедура/и за избор на външен/ни изпълнител/и за реализиране на Дейност 1 от проекта, за изпълнението на която е предвидено да бъде използван образеца на Техническа спецификация към чл. 38, ал. 3 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, след провеждане на съгласувателна процедура за удостоверяване на съответствието на технически спецификации, представени от Агенция „Митници“, с нормативните изисквания на чл. 56, ал. 2 и чл. 58а от Закона за електронното управление.
2.Избиране на външен/ни изпълнител/и и сключване на договор/и – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключен/и договор/и, , включващ/и:
3.1. Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул ICS2 Release 2, в изпълнение на Проект по МКС: Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 (1.19 UCC – Import Control System 2 (ICS2 Release 2)), вкл. и Проект по МКС: Уведомление за пристигане (2.1 UCC Notifications of arrival) върху Cloud архитектура, в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method);
3.2. Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул ICS2 Release 2, в изпълнение на Проект по МКС: Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 (1.19 UCC – Import Control System 2 (ICS2 Release 2)), вкл. и Проект по МКС: Уведомление за пристигане (2.1 UCC Notifications of arrival) върху Cloud архитектура;
3.3 Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ (МАР) – отразяване на промените, произтичащи от Проект по МКС Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 върху Cloud архитектура, в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method);
3.4. Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ (МАР) – отразяване на промените, произтичащи от Проект по МКС Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 върху Cloud архитектура;
3.5. Обучение на 25 служителя на АМ (20 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността, по отношение на Модул „Национално приложение на Система за контрол на вноса 2“ (ICS2 Release 2);
3.6. Обучение на 25 служителя на АМ (20 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността, по отношение на Модул „Анализ на риска“.
Графикът за реализация на дейността е съобразен с дейностите и сроковете, заложени в MASP v.2019.
Предвижда се всяко от обученията по дейността да се проведе в два еднодневни семинара и да участват общо 50 служители на АМ. Първият семинар ще е за потребители, а вторият е за администратори.
Изпълнителят/ите ще осигурят график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обученията ще се проведат в зали, осигурени от АМ.
Служители на АМ ще участват в проектирането, детайлизирането, тестването и интеграцията на изградените функционалности по дейността.
647 Необходим финансов ресурс (общо) 2815800.0
647 Дейност „Разв. и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отнош. на Проекти по МКС: Система за контрол на вноса - СКВ2 в.2 (1.19 UCC – Import Control System 2 (ICS2r2), вкл. и Уведомление за пристигане (2.1 UCC Notifications of arrival) върху Cloud арх.“ и „Разв. и въвеждане на ИА на АМ по отнош. на модул „Анализ на риска“(МАР) – отразяване на промените, произтичащи от СКВ 2 в.2 върху Cloud арх.“
648 Пореден номер 2
648 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ. Агенция "Митници" ще проведе процедура за избор на външен изпълнител за реализиране на Дейност 2 от проекта, за изпълнението на която е предвидено да бъде използван образеца на Техническа спецификация към чл. 38, ал. 3 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, след провеждане на съгласувателна процедура за удостоверяване на съответствието на технически спецификации, представени от Агенция „Митници“, с нормативните изисквания на чл. 56, ал. 2 и чл. 58а от Закона за електронното управление.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
3.1. Развитие на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ), в изпълнение на Проект по МКС: Автоматизирана система за износа (AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC Automated Export System (AES), вкл. и Проект по МКС – Специални режими за износ (2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) върху Cloud архитектура;
3.2 Въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ), в изпълнение на Проект по МКС: Автоматизирана система за износа (AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC Automated Export System (AES), вкл. и Проект по МКС – Специални режими за износ (2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) върху Cloud архитектура;
3.3 Обучение на 40 служители на АМ (35 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
Графикът за реализация на дейността е съобразен със дейностите и сроковете, заложени в MASP v.2019.
Предвижда се обучението по дейността да се проведе в два семинара и да участват общо 40 служители на АМ. Първият семинар е за потребители, а втория е за администратори.
Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
Служители на АМ ще участват в проектирането, детайлизирането, тестването и интеграцията на изградените функционалности по дейността.
648 Дейност „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Автоматизирана система за износа (AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC Automated Export System (AES), вкл. и Проект по МКС – Специални режими за износ (2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) върху Cloud архитектура“
648 Необходим финансов ресурс (общо) 3226500.0
648 Описание Дейността ще изпълни мярка 5.2 по целева област I “Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ 2016-2025.

Дейността включва:
1. Развитие на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ), в изпълнение на Проект по МКС: Автоматизирана система за износа (AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC Automated Export System (AES), вкл. и Проект по МКС – Специални режими за износ (2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) върху Cloud архитектура;
2. Въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ), в изпълнение на Проект по МКС: Автоматизирана система за износа (AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC Automated Export System (AES), вкл. и Проект по МКС – Специални режими за износ (2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) върху Cloud архитектура, чрез:
2.1 Разработване и внедряване на Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ), чрез надграждане на съществуващите функционалности в МИСИ;
2.2 Интеграция между Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) и модул Универсален CCN 1/2 шлюз;
2.3 Интеграция на Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) със системи/модули на БИМИС;
2.4 Интеграция на Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) със системи/модули на ЕС;
2.5 Надграждане на Регистър „Изнасяне“, в съответствие с Приложение Б към Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година и към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015.
3. Обучение на 40 служители на АМ (35 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.

Тази дейност ще допринесе за постигане целите на проекта чрез осигуряване на:
- Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ), в изпълнение на Проект по МКС: Автоматизирана система за износа (AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC Automated Export System (AES), вкл. и Проект по МКС – Специални режими за износ (2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) върху Cloud архитектура“;
- Разработване и внедряване на Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ), чрез надграждане на съществуващите функционалности в МИСИ;
- Интеграция между Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) и модул Универсален CCN 1/2 шлюз;
- Интеграция на Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) със системи/модули на БИМИС;
- Интеграция на Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) със системи/модули на ЕС;
- Надграждане на Регистър „Изнасяне“, в съответствие с Приложение Б към Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година и към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015
- Обучение на 40 служители на АМ (35 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
649 Необходим финансов ресурс (общо) 2782200.0
649 Описание Дейността ще изпълни мярка 5.3 по целева област I “Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ 2016-2025.

Дейността включва:
1. Развитие на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Митническата информационна система за транзит (МИСТ2), в изпълнение на Проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS) етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура;
2. Въвеждане на Институционалната архитектура по отношение на Митническата информационна система за транзит (МИСТ2), в изпълнение на Проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS) етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура чрез:
2.1 Надграждане и внедряване на Митническата информационна система за транзит (МИСТ2), с цел привеждане в съответствие с новите изисквания, определени в Митническия кодекс на Съюза (МКС), както и с новите изисквания на Конвенцията за общ транзитен режим (КОТ) от 20 май 1987 г., изменена на 28 април 2016 г. и на 05 декември 2017 г.;
2.2 Интеграция между Митническата информационна система за транзит (МИСТ2) и модул Универсален CCN 1/2 шлюз;
2.3 Интеграция на Митническата информационна система за транзит (МИСТ2) със системи/модули на БИМИС;
2.4 Интеграция на Митническата информационна система за транзит (МИСТ2) със системи/модули на ЕС;
2.5 Надграждане на Регистър „Транзит“ в съответствие с Приложение Б към Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година и към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015.
3. Обучение на 40 служители на АМ (35 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.

Тази дейност ще допринесе за постигане целите на проекта чрез осигуряване на:
- Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Митническата информационна система за транзит (МИСТ2), в изпълнение на Проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS) етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура“;
- Надграждане и внедряване на Митническата информационна система за транзит (МИСТ2), с цел привеждане в съответствие с новите изисквания, определени в Митническия кодекс на Съюза (МКС), както и с новите изисквания на Конвенцията за общ транзитен режим (КОТ) от 20 май 1987 г., изменена на 28 април 2016 г. и на 05 декември 2017 г.;
- Интеграция между Митническата информационна система за транзит (МИСТ2) и модул Универсален CCN 1/2 шлюз;
- Интеграция на Митническата информационна система за транзит (МИСТ2) със системи/модули на БИМИС;
- Интеграция на Митническата информационна система за транзит (МИСТ2) със системи/модули на ЕС;
- Надграждане на Регистър „Транзит“ в съответствие с Приложение Б към Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година и към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015;
- Обучение на 40 служители на АМ (35 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
649 Пореден номер 3
649 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ. Агенция "Митници" ще проведе процедура за избор на външен изпълнител за реализиране на Дейност 3 от проекта, за изпълнението на която е предвидено да бъде използван образеца на Техническа спецификация към чл. 38, ал. 3 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, след провеждане на съгласувателна процедура за удостоверяване на съответствието на технически спецификации, представени от Агенция „Митници“, с нормативните изисквания на чл. 56, ал. 2 и чл. 58а от Закона за електронното управление.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
3.1. Развитие на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Митническата информационна система за транзит (МИСТ2), в изпълнение на Проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS) етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура;
3.2. Въвеждане на Институционалната архитектура по отношение на Митническата информационна система за транзит (МИСТ2), в изпълнение на Проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS) етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура;
3.3. Обучение на 40 служители на АМ (35 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
Графикът за реализация на дейността е съобразен със дейностите и сроковете, заложени в MASP v.2019.
Предвижда се обучението по дейността да се проведе в два семинара и да участват общо 40 служители на АМ. Първият семинар е за потребители, а втория е за администратори.
Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
Служители на АМ ще участват в проектирането, детайлизирането, тестването и интеграцията на изградените функционалности по дейността.
649 Дейност „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS) етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура“
Прикачени Технически спецификации:
TS_ICS2R2.7z