Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Име на документа ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКСЕН ЦЕНТЪР И МРЕЖА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ
Дата на публикуване 14-03-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 07-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на проекта е създаване на Национален комплексен център и мрежа за мониторинг, контрол и управление (НКЦММКУ) за събиране, обработка и последващо предоставяне на първичната информация, получена от сензори, разположени в Космоса, въздушното пространство и на земната повърхност, включващ централизирани и децентрализирани по области на компетенции и отговорности структури (административни структури, научно-изследователски екипи, бизнес структури, неправителствени организации и др.), които ще обработват първичната информация, ще извършват последващ мониторинг, анализи и прогнози, ще са отговорни за предоставянето на обработената информация на заинтересованите страни (граждани, бизнес и администрация), и ще позволяват вземането на своевременни и адекватни управленски решения.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
548 Предмет на обществената поръчка
548 Дата на обявяване на процедурата
548 Описание Поддейност 1.1. Извършване на строителни и монтажни работи за изграждане на центъра
Поддейност 1.2. Осигуряване на основно оборудване на център за аерокосмически данни (включва закупуване и доставка на наземна станция (антени) за приемане на данни и информация от сателити, системи за тяхното управление, както и съответни хардуерни компоненти)
Поддейност 1.3. Осигуряване на допълнително оборудване за център за аерокосмически данни (включва внедряване на софтуер за обработка на постъпващите данни, последващо провеждане на обучение за работа със софтуерните системи, симулационни модели с цел обработка и интерпретация на спътникови, наземни, статистически и други данни)
Поддейност 1.4. Изграждане на хранилище за аерокосмически данни и осигуряване на надеждната им защита
548 Необходим финансов ресурс (общо) 6.44195E7
548 CPV кодове
548 Пореден номер 1
548 Начин на изпълнение Виж приложения файл
548 Дейност Изграждане и развитие на Национален център за аерокосмически наблюдения
550 Дата на обявяване на процедурата
550 CPV кодове
550 Необходим финансов ресурс (общо) 5.43035E7
550 Описание Поддейност 2.1. Осигуряване на оперативен следспътников мониторинг в реално време (включва мобилни безпилотни авиационни системи (БАС), разположени равномерно на територията на България. Всяка от тези БАС следва да включва по един БЛА, дрон и Lidar)
Поддейност 2.2. Изграждане на наземна станция за контрол и управление (включително спътниково) на БЛА
Поддейност 2.3 Закупуване на средства за наземно осигуряване на летателни средства
550 Пореден номер 2
550 Начин на изпълнение Виж приложения файл
550 Предмет на обществената поръчка
550 Дейност Изграждане на авиационен сегмент на Националия център за аерокосмически данни - създаване на мрежа от спътници и БЛА за събиране и предоставяне на първична информация
551 Предмет на обществената поръчка
551 Дата на обявяване на процедурата
551 CPV кодове
551 Необходим финансов ресурс (общо) 3.3215E7
551 Описание Наземни измервателни комплекси (включва закупуване на мобилни наземни измервателни комплекси с високи ходови качества и проходимост, възможност за установяване и пускане в нормална експлоатация за минимално време, окомплектоване с високонадеждна, малогабаритна и с малка електрическа консумация апаратура, възможност за експертна първична обработка на данните на самото място на изследване). Ще бъдат използвани като наземни уреди и няколко термо камери, които ще спомогнат за проследяването динамиката в т. нар термални пръстени около градовете, които са силно урбанизирани или след определени бедствени явления и събития.
551 Пореден номер 3
551 Начин на изпълнение Виж приложения файл
551 Дейност Изграждане на наземния сегмент на Националния център за аерокосмически данни
552 Предмет на обществената поръчка
552 Дата на обявяване на процедурата
552 CPV кодове
552 Необходим финансов ресурс (общо) 1321250.0
552 Описание Поддейност 4.1. Обучение на 40 служители на Центъра за експлоатация, управление и поддържане на техническото оборудване и инфраструктура на космическия, авиационния и наземния сегменти
Поддейност 4.2. Обучение на 100 служители на министерства, агенции и научни организации, работещи със спътникова информация и данни, получени по други дистанционни методи за изследване/наблюдение на Земята.
552 Пореден номер 4
552 Начин на изпълнение Виж приложения файл
552 Дейност Изграждане на експертен капацитет и обучение
553 Предмет на обществената поръчка
553 Дата на обявяване на процедурата
553 CPV кодове
553 Необходим финансов ресурс (общо) 3.357E7
553 Описание
553 Пореден номер 5
553 Начин на изпълнение Виж приложения файл
553 Дейност Създаване и внедряване на модели или приложения, оценки, методики и алгоритми за работа
Прикачени Технически спецификации: