Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Име на документа Облачни е-услуги за администрацията
Дата на публикуване 14-03-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 22-02-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на проекта е осигуряването на споделен ресурс на електронното управление чрез внедряването на платформа за автоматизация, предлагаща оптимизиране на работните процеси в администрацията.

Специфичните цели са:
• оптимизация на работните процеси и повишаване на ефективността на администрацията;
• намаляване на разходите за разработване, поддържане и актуализиране собствени решения за автоматизирани работни процеси;
• осигуряване на оперативна съвместимост при взаимодействие между звената в една администрация или при взаимодействие администрация – администрация, и администрация – гражданин / бизнес;
• осигуряване на мобилност и сигурност, чрез осигуряване на възможност за отдалечен достъп до платформата за автоматизация, която ще функционира върху ДХЧО.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-1.013-0002-C01/07.04.2021 г.
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Друг: 0/3
План за изпълнение:
440 Описание Поддейност 1.1.
Ще бъде извършен анализ на работните процеси в ДАЕУ и една областна администрация – Областна администрация Бургас, свързани с изпълнение на общоадминистративни функции в централната администрация и с предоставянето на административни услуги от областната администрация.
Поддейност 1.2.В рамките на тази поддейност ще се закупи, конфигурира и внедри платформа за автоматизация на работни процеси.
(Повече информация - виж приложения файл)
440 Необходим финансов ресурс (общо) 1204600.0
440 Начин на изпълнение Изпълнението на Дейност 1 ще бъде възложено на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Техническата спецификация и методиката за оценка за възлагане на обществената поръчка за изпълнение на дейността ще бъде разработена от служители на ДАЕУ. Минимално необходимите функционалности на платформата ще бъдат съгласувани с партньора по проекта – СО. При изготвянето на техническата спецификация ще бъдат спазени изискванията на чл.12 от НМИМИС и ще се ползва образеца на ТС по чл. 38 от НОИИСРЕУ.
440 Дейност Дейност 1. Анализ на работни процеси в централната и областната администрация. Дефиниране и реализиране на каталог от услуги „е-администрация“.
440 Предмет на обществената поръчка
440 Дата на обявяване на процедурата
440 CPV кодове
440 Пореден номер 1
441 Описание В рамките на дейността ще бъде извършен анализ на работните процеси в Столична община и две други общини, свързани с предоставянето на минимум 50 общински административни услуги, включително:
• базови процеси и специализирани процеси;
• свързани ИКТ услуги; и
• необходимостта и възможностите за интеграция с централизираните и хоризонтални системи на електронното управление и специализирани информационни системи.
(Повече информация - виж приложения файл)
441 Начин на изпълнение Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Техническата спецификация и методиката за оценка за възлагане на обществената поръчка за изпълнение на дейността ще бъде разработени от служители на Столична община. Като критерий за оценка на офертите ще бъде заложен броят на административните услуги, свързаните с които процеси ще бъдат автоматизирани.
При изготвянето на техническата спецификация ще бъдат спазени изискванията на чл.12 от НМИМИС и ще се ползва образеца на ТС по чл. 38 от НОИИСРЕУ.
441 Дейност Дейност 2. Анализ, реинженеринг и автоматизация на работни процеси в общинската администрация, свързани с предоставянето на административни услуги. Разширяване на Каталога от услуги „е-администрация“.
441 Необходим финансов ресурс (общо) 2250000.0
441 Предмет на обществената поръчка
441 Дата на обявяване на процедурата
441 CPV кодове
441 Пореден номер 2
Прикачени Технически спецификации: