Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Име на документа Наименованието на проекта е: "Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор" Наименованието на дейността е: "Развитие на Платформата за достъп до обществена информация"
Дата на публикуване 14-03-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-01-2021
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Цел/и на проектното предложение Платформата за достъп до обществена информация е единствена по рода си информационна система за заявяване и получаване на обществена информация от широк кръг задължени субекти.Чрез платформата заявления за достъп до информация могат да се отправят до 590 институции. Броят на заявленията на годишна база нараства в пъти през 2020 г, в сравнение с 2019 г. (За 2019 г. са подадени 336 заявления, а за 2020 – 2344 заявления).
Двете години от функционирането на платформата разкриха необходимост, от една страна, за усъвършенстване на някои от действащите ѝ функционалности, а от друга страна за изграждане на нови функционалности, чрез които по-адекватно да се отговори на завишения потребителски интерес към нея.
Целта на дейността е да се развие платформата, така че тя да се превърне в основен източник за предоставяне на обществена информация, генерирана и публикувана от възможно най-широк кръг задължени субекти.
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
461 Предмет на обществената поръчка
461 Дата на обявяване на процедурата
461 CPV кодове
461 Необходим финансов ресурс (общо) 140360.0
461 Описание 1.По отношение на административния панел на Платформата:
- разширяване на правомощията на администраторите и модераторите;
- разширяване на възможностите за обработване на заявленията;
- интеграция с други действащи регистри със задължени субекти;
- нова структура на задължените субекти;
-усъвършенстване на статистическия модул и на бизнес процесите при търсенето.
2. По отношение на потребителския панел на Платформата:
- промяна на реквизитите на заявлението;
- въвеждане на полета с помощна информация за всяко действие на заявителя;
- нова визуализация на началната страница
II. Създаване на нови функционалности:
- включване на органите на съдебната власт (съд, следствие и прокуратура) като задължени субекти на Платформата;
- създаване на възможност за публикуване на Платформата на заявления, подадени извън нея до задължени субекти на Платформата.
III. Поддръжка и отстраняване на грешки
IV. Подготовка на обновен наръчник за ползване на платформата
461 Пореден номер 5
461 Начин на изпълнение Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен, за проекта, изпълнител чрез процедура за възлагане на обществена поръчка.
Изпълнението на дейността ще премине през следните етапи :
1. събиране на предложения за усъвършенстване на действащи функционалности чрез онлайн въпросници и/или фокус група от заинтересованите лица (потребители на Платформата, администратори-модератори, длъжностни лица по достъпа до информация, юристи, ИТ специалисти и др.).
2. подготовка на техническа спецификация за развитие и поддръжка на Платформата за достъп до обществена информация, съгласно изискванията на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
3. съгласуване на техническата спецификация с Държавната агенция „Електронно управление”;
4. провеждане на процедура за обществена поръчка и избор на изпълнител.
461 Дейност Развитие на Платформата за достъп до обществена информация
Прикачени Технически спецификации: