Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Име на документа Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост
Дата на публикуване 14-03-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 02-02-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на проектното предложение е създаването на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост, чието изграждане е предвидено в мярка 66 от Актуализираната пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г. Със създаването на единната система се цели обединяването на регистрите за обектите и имотите – изключителна, публична, частна държавна и общинска собственост, поддържани в МРРБ, в 28-те областни администрации, първостепенните разпоредители с бюджет и в 265 - те общини в един общ регистър, с изключение на тези, съдържащи актове, маркирани с гриф за сигурност и данни, представляващи класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ. Обединяването на регистрите ще се осигури икономичност, систематичност, бърз достъп до данни и услуги, като ще се подобри качеството, пълнотата и сигурността на данните и ще се оптимизира цялостната им организация, както и ще се осигури служебен обмен на данни от регистъра чрез средата за междурегистров обмен RegiX. Еднократното събиране и многократното използване на информацията от държавната и общинската администрация ще има значителен ефект върху по – ефективната работа на публичните институции. Наличието на единна система ще доведе и до намаляване на изискваните от администрацията документи, а по този начин и до намаляване на административната и регулаторната тежест. Ще се постигне по – голяма публичност и прозрачност, и проследимост на процеса по управление на държавната и общинска собственост. Ще се отговори на обществените очаквания за предвидимост и по – стриктно спазване на механизмите по контрол за управление на собствеността.
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: /1
Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: /1
Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: /1
Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: /0
План за изпълнение:
456 Необходим финансов ресурс (общо) 381104.0
456 Описание В рамките на дейността ще бъде изготвен анализ на нормативната уредба и работните процеси, свързани с изграждането на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост.
Ще бъде извършен цялостен анализ на текущото състояние на поддържаните в 28-те областни администрации, първостепенните разпоредители с бюджет и 265 - те общини регистри, с оглед установяване на формата и обема на данните в тях, включително и възможността за мигриране на данни от съществуващите регистри в новия регистър.
Ще бъде извършен анализ на работните процеси, връзките с други информационни системи, предоставяните административни и вътрешноадминистративни услуги, включително нивото на тяхната електронизация. Въз основа на извършения анализ ще бъде изготвен проект на детайлно техническо задание за разработване на системата за управление на собствеността и единен регистър на държавната и общинската собственост. Ще се извърши преглед и анализ на нормативната уредба и ще се изготвят проекти за изменения на приложимите нормативни актове, във връзка с функционирането на единния регистър и системата, със съответната обосновка и оценка за въздействието. Разработените проекти на нормативни актове ще бъдат внесени/представени, в рамките на изпълнението на проекта, от МРРБ за разглеждане, одобряване и приемане от съответните компетентни органи. Минималният пакет от нормативни актове, които ще бъдат актуализирани включва: Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
456 Пореден номер 1
456 Начин на изпълнение Дейността ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по реда на Закона за обществените поръчки. Техническото задание и документацията за провеждане на обществената поръчка ще бъдат изготвени от служители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Служители на МРРБ ще подпомагат изпълнителя като му предоставят необходимата информация, ще изготвят коментари във връзка с извършената работа и ще приемат резултатите от изпълнението
456 Дейност Дейност 1: Изготвяне на предложения за нормативни промени и проект на техническо задание за изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост
457 Начин на изпълнение Дейността ще бъде изпълнена от външен изпълнител, избран по реда на Закона за обществените поръчки. Документацията за провеждане на обществената поръчка ще бъде изготвена от служители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Техническата спецификация ще бъде съобразена с образеца от Приложение 1 към чл. 38, ал. 3 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Служители на МРРБ ще подпомагат изпълнителя, като му предоставят необходимата информация, изготвят коментари във връзка с извършената работа и приемат резултатите от изпълнението
457 Дейност Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост
457 Необходим финансов ресурс (общо) 2645627.0
457 Описание В рамките на дейността ще бъде разработен единен регистър на държавната и общинската собственост. Той ще съдържа информация от регистрите за имотите – държавна и общинска собственост, водени от МРРБ, МФ, областни администрации, ПРБ и общини, с изключение на актовете, маркирани с гриф за сигурност по смисъла на ЗЗКИ. В него като минимум ще се вписват данни за: поредния номер на съставения акт за собственост; номера и датата на съставянето му; номера на досието, съдържащо документите, въз основа на които е съставен; местонахождението на имота; вида и описанието му; данъчната му оценка към момента на утвърждаване на акта, актове за тяхната поправка; данни за предоставените права за управление на съответните ведомства или ЮЛ на бюджетна издръжка; възложените или предоставени концесии; договорите за наем, продажба, замяна, делба, учредени ограничени вещни права, както и лицето, придобило права; актовете, по силата на които имотът е престанал да бъде държавна/общинска собственост; заповедта за отписване на акта и други обстоятелства. Относимата налична документация в цифров вид, послужила за осъществяването на съответната процедура по актуване/деактуване, управление или разпореждане, ще бъде прикачена в регистъра.
Системата за управление на собствеността ще се ползва за управлението на обектите и имотите – държавна и общинска собственост. Тя ще позволява съставянето на нови актове за изключителна, публична, частна държавна и общинска собственост, съгласно действащото законодателство. Чрез нея ще се осъществяват всички операции, свързани с управлението на държавната и общинска собственост и ще се извличат данни, подпомагащи вземането на решения относно управлението и разпореждането с тези имоти. Така ще се постигне по – голяма прозрачност и проследимост на процеса по управление и разпореждане с имотите. Минимумът от функционалности на системата трябва да съдържа:
1. Администраторски панел, включващ създаване на роли и присъединяване на потребители към тях. Поддържане на история на операциите, извършвани от всеки потребител. Възможности за създаване на backup и restore на базата данни.
2. Панел за работа с потребители, включващ операции с данни в зависимост от делегираната роля на потребителя.
3. Визуализация на имота.
Системата ще се администрира от МРРБ, като ведомствата и общините ще имат отговорност за вписванията, отразяването на промени в системата за територията и имотите, за които отговарят. До регистъра ще се дадат ограничени права за ползване на служителите на отделните администрации до отделни слоеве информация.
Ще бъде извършена интеграция с хоризонталните системи на е–управление и присъединяване на новия регистър към средата за междурегистров обмен REGIX, с оглед осигуряване на автоматизиран обмен на данни с други информационни системи и възможност за предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги. В рамките на дейността ще бъде реализирана минимум една ВЕАУ свързана с предоставяне на данни за наличие или липса на съставен акт за изключителна държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги.
Ще бъдат мигрирани като минимум данните от главния регистър за обектите и имотите - изключителна държавна собственост, поддържан в МРРБ. Ще бъде създаден инструмент за импортиране на данни, предварително експортирани от другите регистри, с възможност за проверка на данните. Ще бъде създадена възможност за импортиране/въвеждане на данни и документи, като институциите ще имат задължение за въвеждането на данни от съществуващите регистри в новоизградения регистър, ведно с наличната към тях документация, в нормативно определен срок.
Ще бъде разработено ръководство за работа със системата (в електронен вариант), предназначено за потребителите, и наръчник за администраторите.
Ще бъдат проведени специализирани обучения на мин. 700 служители - администратори и потребители (мин. по двама от областните администрации, ПРБ и общините) за работа със системата и регистъра.
457 Пореден номер 2
Прикачени Технически спецификации: