Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа Развитие и въвеждане на Aрхитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания
Дата на публикуване 14-03-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 22-12-2020
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Общи цели:
1) Подобряване на дейността на НОИ във връзка с изплащането на парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания
2) Оптимизиране на контролната дейност на НОИ по спазване на осигурителното законодателство
3) Подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса в НОИ и намаляване на административната тежест
Специфични цели:
1) Развитие и въвеждане на Архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, чрез изграждане на единно Електронно социалноосигурително досие за всяко осигурено лице, самоосигуряващ се и осигурител, в частта бизнес логика, процеси и данни, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, и разработване на обслужващата го информационна система
2) Развитие и въвеждане на Архитектурата на НОИ за процесите по информационно и процесно междуведомствено взаимодействие, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, включително разработване на вътрешни електронни административни услуги за автоматизирано предоставяне на данни
3) Развитие и въвеждане на Архитектурата на НОИ за процесите по предоставяне на електронни административни и справочни услуги на НОИ, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, и осигуряване на електронна комуникация с осигурители, самоосигуряващи се и осигурени лица в процеса на отпускане на съответните парични обезщетения, помощи и т.н., както и осигуряване на възможност за изпълнение на законови задължения на осигурителите за удостоверяване на свързани с това обстоятелства
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: /0
Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: /3
Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: /0
Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: /0
План за изпълнение:
429 Необходим финансов ресурс (общо) 1822272.4
429 Описание Дейност 1 ще развие Архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, чрез консолидиране на информационните източници в единно Електронно социалноосигурително досие (ЕСОД) за всяко осигурено лице, самоосигуряващ се и осигурител. Обхватът на ЕСОД е представен в Приложение №1 към ФК.
Ще се развитие Архитектурата на НОИ относно бизнес архитектура, архитектура на данните, архитектура на приложенията и технологична архитектура, в т.ч. ще бъдат извършени:
- Анализ на структурата на данните, логическото и физическото им представяне, и средствата за тяхното управление, вкл. дефиниране на мерки за реорганизация на регистрите, премахване на дублиране и несъответствия между данни, стандартизиране на формата и протоколите за обмен на данни, мерки за защита на личните данни и т.н.;
- Анализ на необходимия служебен обмен на данни за целите на взаимодействието с външни системи;
- Анализ и описание на текущото състояние на ключови работните процеси, касаещи отпускането и изплащането на парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, дефиниране на необходимите промени и проектиране на процесите в бъдещо състояние;
- Анализ на софтуерните и хардуерните нужди на планираната архитектура и модели спрямо наличния софтуер и техника в НОИ и идентифициране на необходимост от допълнително обезпечаване.
Ще се определят бизнес изискванията и ще се моделират процесите за:
(1) създаване на регистър на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя по ЗГВРСНР и за надграждане на съществуващите регистри за парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания;
(2) създаване на ЕСОД и интеграция на ЕСОД с първичните източници на документи и данни (регистри) за парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания за обмен на структурирани данни;
(3) създаване на Информационна система „ЕСОД“ (ИСЕСОД), която обслужва ЕСОД;
(4) развитие на специализираните информационни системи на НОИ за отпускане и изплащане на парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания;
(5) интеграция на ИСЕСОД със специализираните информационни системи по т. 4, АИС на НОИ „Архимед“ и Интегрираната информационна система за пенсиите (ИИСП);
(6) развитие на ТПИПМВ за обмен на данни за парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, вкл. за предоставяне на нови вътрешни електронни административни услуги;
(7) развитие на ЕПЕУ на НОИ за предоставяне на електронни административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, електронна комуникация с осигурители, самоосигуряващи се и осигурени лица в процеса на отпускане на съответните обезщетения, помощи и др., както и за осигуряване на възможност за изпълнение на законови задължения на осигурителите за удостоверяване на свързани с това обстоятелства.
Съществуващите регистри и специализираните информационни системи на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, попадащи в обхвата на проекта, са посочени в Приложение №1 към ФК.
429 Пореден номер 1
429 Начин на изпълнение Дейност 1 ще се изпълни чрез външно възлагане по реда на ЗОП, като дейността ще бъде възложена заедно с Дейност 2. Експерти на НОИ ще съдействат на избрания изпълнител за допълнителна информация, справки и разяснения, и ще дават становища и коментари във връзка с приемане на работата му.
Техническата документация, включително техническата спецификация, за обществената поръчка ще бъде изработена от експерти на НОИ. Техническата спецификация ще бъде разработена съгласно образеца към чл. 38 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
429 Дейност Развитие на Архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания
430 Начин на изпълнение Дейност 2 ще се изпълни чрез външно възлагане по реда на ЗОП, като дейността ще бъде възложена заедно с Дейност 1. Експерти на НОИ ще съдействат на избрания изпълнител за допълнителна информация, справки и разяснения, и ще дават становища и коментари във връзка с приемане на работата му.
Техническата документация, включително техническата спецификация, за обществената поръчка ще бъде изработена от експерти на НОИ. Техническата спецификация ще бъде разработена съгласно образеца към чл. 38 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Относно предвидените обучения за служители по отношение администрирането и използването на реализираните функционалности: обученията ще се организират на територията на гр. София в сграда на НОИ. Избраният изпълнител ще предостави лектори и обучителни материали.
430 Дейност Въвеждане на Архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания
430 Необходим финансов ресурс (общо) 5252439.2
430 Описание В рамките на Дейност 2 ще бъде извършено следното:
(1) Разработване на регистър на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя по ЗГВРСНР и надграждане на съществуващите регистри за парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания в съответствие с аналитичните изводи и идентифицирани нужди, изведени по Дейност 1;
(2) Разработване на ЕСОД и изграждане на приложно-програмни интерфейси за обмен на структурирани данни между ЕСОД и съществуващите регистри за парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, вкл. и към регистъра на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя по ЗГВРСНР;
(3) Разработване, тестване и внедряване на ИСЕСОД, с минимум следните функционалности: агрегиране на данни за ползване както от външни потребители (осигурени лица, самоосигуряващи се, осигурители), така и от служители на НОИ за предоставяне на ЕАУ, ВЕАУ и/или вътрешни справочни процеси по изпълнение на контролната дейност на НОИ по спазване на действащото законодателство; създаване на осигурителен профил на всяко осигурено лице, самоосигуряващ се и осигурител; реализиране на бизнес логиката за създаване на вторични прогнозни и аналитични данни, и др. (вж. Приложение №1 към ФК);
(4) Надграждане на специализирани информационни системи на НОИ за отпускане и изплащане на парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, в т.ч.
(4.1) Информационна система „Парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване“;
(4.2) Информационна система „Парични обезщетения за безработица“;
(4.3) Информационна система „Интегрирана система за обмен на документи и данни с осигурителите за изплащане на паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване“;
(5) Изграждане на приложно-програмни интерфейси за (а) обмен на структурирани данни между ИСЕСОД и специализираните информационни системи на НОИ по т. 4 за обмен на информация за осигурени лица, самоосигуряващи се и осигурители, относно осигурителни права по отделните рискове и/или обвързани с настъпили осигурителни рискове и др. събития, които могат да настъпят в живота на осигурявано или придобило право на паричните обезщетения, помощи и гарантирани вземания лице от придобиването на съответния статут/право до неговата смърт, и които биха имали значение при контролните проверки и определяне на достоверността на информацията за определяне на периода, изчисляването на размера и изплащането им; (б) за обмен на информация между ИСЕСОД и АИС на НОИ „Архимед“; и (в) за обмен на информация между ИСЕСОД и ИИСП;
(6) Надграждане на ТПИПМВ, в т.ч.
(6.1) Интеграция на ТПИПМВ с ИСЕСОД;
(6.2) Разработване на адаптери за предоставяне на минимум 18 нови вътрешни електронни административни услуги за автоматизирано предоставяне на данни за паричните обезщетения, помощи и гарантирани взимания (вж. Приложение №1 към ФК).
(7) Доразвиване на ЕПЕУ до единна входно-изходна точка на НОИ за всички услуги, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, в т.ч.:
(7.1) Интеграция на ЕПЕУ с ИСЕСОД;
(7.2) Присъединяване на съществуващите в НОИ платформи и уеб-приложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания (вж. Приложение №1 към ФК) към ЕПЕУ;
(7.3) Надграждане на 7 административни услуги, свързани с паричните обезщетения и помощи и гарантираните вземания, до ниво на електронизация 4 (вж. Приложение №1 към ФК).
(7.4) Осигуряване на възможност за е-комуникация с осигурители, самоосигуряващи се и осигурени лица в процеса на отпускане на съответните парични обезщетения, помощи и т.н., както и осигуряване на възможност за изпълнение на законови задължения на осигурителите за удостоверяване на свързани с това обстоятелства.
Ще бъдат проведени 12 обучения за общо 140 служители на НОИ (110 потребители, 20 развойни специалисти и 10 администратори) по отношение администрирането и използването на реализираните функционалности.
430 Пореден номер 2
431 Необходим финансов ресурс (общо) 12624.0
431 Описание В следствие на изготвените по Дейности 1 анализи ще бъдат идентифицирани нуждите от изменения на действащото законодателство за обезпечаване съществуването на ЕСОД и воденето на и/или работата със специализираните регистри на НОИ в обхвата на проекта.
Ще бъдат изготвени предложения за допълнение и/или изменение на нормативни актове и/или вътрешни правила и документи, обезпечаващи съществуването на ЕСОД и воденето на и/или работата със специализираните регистри на НОИ. Съгласно действащото законодателство, проектите на нормативни актове ще бъдат придружени от мотиви и оценка на въздействието.
431 Пореден номер 3
431 Начин на изпълнение Дейност 3 ще се изпълни от експерти на НОИ в съответствия с изискванията на Закона за нормативните актове и правилника по прилагането му.
431 Дейност Изготвяне на предложения за нормативни промени
Прикачени Технически спецификации: