Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Име на документа Дейност 5 „Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ“ от проект "Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност".
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 16-12-2020
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGHOMEAFFAIRS-4.004-0001-C01/22.07.2020 г. и Анекс № 1 УРИ 812108-5 от 04.02.2021 г.
Цел/и на проектното предложение Проектът ще повиши капацитета на служителите на КПКОНПИ за провеждане на антикорупционни разследвания и за проследяване на активи от престъпна дейност, по-специално по трансгранични случаи, ще допринесе за развиване на контактите на КПКОНПИ с международните мрежи от партньорски служби с цел осъществяване на изземвания в чужбина и участие в съвместни екипи за разследване.
Целта на дейност 5 е разработване и внедряване в КПКОНПИ на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество. Информационната система ще обезпечи работните процеси на дирекция „Управление на обезпеченото имущество“, дирекция „Координация и контрол“ и на териториалните дирекции към КПКОНПИ.
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
420 Предмет на обществената поръчка „Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ“
420 Дата на обявяване на процедурата 12-12-2022
420 CPV кодове 72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги
420 Необходим финансов ресурс (общо) 174745.67
420 Описание Системата ще позволи данните от електронния регистър по чл. 170, ал. 1 от ЗПКОНПИ и регистъра за отнетото имущество да бъдат систематизирани в единна централизирана база данни. Обединяването на регистрите ще даде възможност на служителите в Комисията да изготвят подробни и статистически аргументирани аналитични доклади, касаещи обезпеченото от КПКОНПИ имущество за целия период от налагане на съответната обезпечителна мярка до вдигането, заличаването или отмяната ѝ, вследствие на влязло в сила съдебно решение или на взето от КПКОНПИ решение. Подробно описание на системата и информацията, която ще съдържа са предоставени в прикачен допълнителен файл.
420 Пореден номер 5
420 Начин на изпълнение Дейността ще бъде изпълнена чрез външно възлагане.
Ще бъде избран външен изпълнител, който да изготви техническа спецификация, критерии за подбор и критерий за възлагане на обществена поръчка за разработването и внедряването на информационната система.
След процедура по ЗОП, ще бъде избран изпълнител, който ще разработи и внедри информационната система, ще осъществи обучение на служители на КПКОНПИ за работа със системата и ще осигури гаранционна и техническа поддръжка.
420 Дейност Дейност 5 "Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ".
421 Предмет на обществената поръчка „Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ“
421 Дата на обявяване на процедурата 12-12-2022
421 CPV кодове 72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги
421 Необходим финансов ресурс (общо)
421 Описание
421 Пореден номер
421 Начин на изпълнение
421 Дейност
Прикачени Технически спецификации:
Техническа_спецификация_Разработване_на_система_за_УОИ.pdf