Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Име на документа Дейност 5 „Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ“ от проект "Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност".
Дата на публикуване 14-03-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 16-12-2020
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGHOMEAFFAIRS-4.004-0001-C01/22.07.2020 г. и Анекс № 1 УРИ 812108-5 от 04.02.2021 г.
Цел/и на проектното предложение Проектът ще повиши капацитета на служителите на КПКОНПИ за провеждане на антикорупционни разследвания и за проследяване на активи от престъпна дейност, по-специално по трансгранични случаи, ще допринесе за развиване на контактите на КПКОНПИ с международните мрежи от партньорски служби с цел осъществяване на изземвания в чужбина и участие в съвместни екипи за разследване.
Целта на дейност 5 е разработване и внедряване в КПКОНПИ на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество. Информационната система ще обезпечи работните процеси на дирекция „Управление на обезпеченото имущество“, дирекция „Координация и контрол“ и на териториалните дирекции към КПКОНПИ.
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
420 Предмет на обществената поръчка
420 Дата на обявяване на процедурата
420 CPV кодове
420 Необходим финансов ресурс (общо) 174745.67
420 Описание Системата ще позволи данните от електронния регистър по чл. 170, ал. 1 от ЗПКОНПИ и регистъра за отнетото имущество да бъдат систематизирани в единна централизирана база данни. Обединяването на регистрите ще даде възможност на служителите в Комисията да изготвят подробни и статистически аргументирани аналитични доклади, касаещи обезпеченото от КПКОНПИ имущество за целия период от налагане на съответната обезпечителна мярка до вдигането, заличаването или отмяната ѝ, вследствие на влязло в сила съдебно решение или на взето от КПКОНПИ решение. Подробно описание на системата и информацията, която ще съдържа са предоставени в прикачен допълнителен файл.
420 Пореден номер 5
420 Начин на изпълнение Дейността ще бъде изпълнена чрез външно възлагане.
Ще бъде избран външен изпълнител, който да изготви техническа спецификация, критерии за подбор и критерий за възлагане на обществена поръчка за разработването и внедряването на информационната система.
След процедура по ЗОП, ще бъде избран изпълнител, който ще разработи и внедри информационната система, ще осъществи обучение на служители на КПКОНПИ за работа със системата и ще осигури гаранционна и техническа поддръжка.
420 Дейност Дейност 5 "Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ".
421 Предмет на обществената поръчка
421 Дата на обявяване на процедурата
421 CPV кодове
421 Необходим финансов ресурс (общо)
421 Описание
421 Пореден номер
421 Начин на изпълнение
421 Дейност
Прикачени Технически спецификации: