Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на външните работи
Име на документа Доизграждане и оборудване на Центъра за управление на кризи в Българското Министерство на външните работи.
Дата на публикуване 14-03-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 07-12-2020
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Създаване на дълготрайно партньорство, обмен на добри практики в областта на готовността и реакцията при кризи.Подобряване на знанията за реакция в случаи на кризи/спешни ситуации и евакуация. Да послужи като основа за разработване на методология за реакция в случаи на кризи за нуждите на БМВнР, консулства и дипломатически представителства. Да послужи за разработване на инструмент за подпомагане реакцията при кризи.
- Подобряване на институционалния капацитет за реакция в случаи на кризи / спешни ситуации и евакуация.
- Създаване на допълнителна възможност за връзка на граждани, в случай на спешна необходимост.- Оборудване на център за управление на кризи в БМВнР.
- Гарантиране на сигурност на българските и непредставените граждани на ЕС в трети страни и по-добри възможности за реакция в случаи на кризи / спешни ситуации и евакуация.
- Популяризиране на проекта и резултатите от проекта пред възможно най-широката аудитория.
- Популяризиране на ролята на Норвежкия финансов механизъм.

Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: /0
Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: /0
Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: /0
Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: /0
План за изпълнение:
417 Необходим финансов ресурс (общо) 126500.0
417 Описание Activity:
Equipped Crisis Management Center at the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs - Development of a Mobile Crisis Response Application

Description:
The activity is aimed at developing and launching a mobile application for crisis response, which will significantly improve the technical means and the capacity of the Crisis Management Center of the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Bulgaria to respond, assist or evacuate Bulgarian citizens affected by disasters abroad.
The project organizer will develop a technical specification of the functionalities of the mobile application and will conduct a tender to ensure the good implementation of the specified software requirements. In the development of the technical specifications will be used a template according to art. 38 of the Regulation on the general requirements to the information systems, registers and electronic administrative services.
The section "I’m traveling to…" on the MFA website will be expanded by the Contractor and the mobile application will be synchronized with it. The development of the mobile application will consist of 4 phases:
1. Period for design and development of the technical specifications;
2. Conducting a tender;
3. Writing the code of a multilingual mobile application, as well as the development and implementation of all necessary components for the expansion of the functionalities of the section “I’m traveling to…” on the site of the Bulgarian MFA;
4. Period for testing and official launch of the mobile application and the new functionalities of the section “I’m traveling to…” on the Bulgarian MFA website.
The project organizer will require 4-year warranty support for the mobile application.
The project organizer will study the experience and best practices of other EU Member States and partner countries (including Norway) in the field of mobile crisis response applications and, in combination with its own views and needs, will prepare the final technical specification.
417 Пореден номер 1
417 Начин на изпълнение Through the procedure under the Public Procurement Act based on 3 previous public procurements.
417 Дейност Equipped Crisis Management Center at the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs - Development of a Mobile Crisis Response Application
Прикачени Технически спецификации: