Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за защита на конкуренцията
Име на документа „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията“
Дата на публикуване 14-03-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-11-2020
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-1.014-0001-С01
Цел/и на проектното предложение Целите на проектното предложение са насочени към:
• Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса и намаляване на административната тежест;
• Подобряване на контролната и регулаторна дейност на КЗК;
• Повишаване на достъпността и прозрачността в работата на КЗК.
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 1904760/1904760
План за изпълнение:
389 Предмет на обществената поръчка НАДГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР И НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА“, ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ (ОПДУ), СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
389 Дата на обявяване на процедурата 02-07-2021
389 CPV кодове 72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти
389 Необходим финансов ресурс (общо) 1853760.0
389 Описание В рамките на дейността ще бъде надграден публичния електронен регистър на КЗК, като ще бъдат създадени изцяло нови полета със следната информация: за датите на откритите заседания на КЗК, за наличие на жалба срещу акта на КЗК, постановен по ЗЗК, ЗОП и ЗК, за търсене по специфични показатели като уникален номер на обществената поръчка, за съобщения с информация за призоваване и уведомяване на страни.
Дейността предвижда също създаване на електронни форми за подаване по електронен път на искания, уведомления и жалби пред КЗК. Проектът предвижда електронизация на всички 6 вписани в административния регистър услуги на КЗК до четвърто ниво. Ще бъде проведено обучение на всички служители на КЗК (110 към настоящия момент) за работа с надградената информационна система.
389 Пореден номер 1
389 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.
Техническата спецификация и методиката за оценка на оферти ще бъдат възложени на друг външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. При изготвянето на техническата спецификация избраният изпълнител ще използва Образеца по чл.38, ал.3 от НОИИСРЕАУ.
Предвижда се също избор на изпълнител, който ще извърши независим мониторинг и контрол по изпълнението на договора за надграждане на публичния регистър и информационната система. За изпълнението на дейността и направените тестове избраният изпълнител ще изготви доклад до КЗК.
389 Дейност
ДЕЙНОСТ 1. НАДГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР И НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КЗК
390 Предмет на обществената поръчка ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
390 Дата на обявяване на процедурата 05-07-2021
390 CPV кодове 72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти
390 Необходим финансов ресурс (общо) 51000.0
390 Описание Надграждането на информационната система и публичния регистър на КЗК изисква цялостно обновяване на информационния портал на Комисията с цел повишаване удобството при неговото ползване от бизнеса и гражданите като основен канал за комуникация с КЗК. В рамките на дейността ще бъде изграден нов информационен портал на КЗК с преструктурирано меню по теми, услуги или друга информация. Към портала ще бъдат създадени и нови секции (полета), а именно: - Регистър за подаване на искания по програмата за “LENIENCY”; - Електронен канал за подаване на сигнали за нарушения за правилата за конкуренция (включително за анонимни сигнали); - Електронни услуги, предоставяни от КЗК; - Заседания на Комисията и насрочени преписки по ЗОП и ЗК; - Електронно табло за съобщения и Модул за консултации.
390 Пореден номер 2
390 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.
Техническата спецификация и методиката за оценка на оферти ще бъдат възложени на друг външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.

Предвижда се също избор на изпълнител, който ще извърши независим мониторинг и контрол по изпълнението на дейността за изграждане на нов информационен портал на КЗК. За изпълнението на дейността и направените тестове избраният изпълнител ще изготви доклад до КЗК.
390 Дейност ДЕЙНОСТ 2. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА КЗК
Прикачени Технически спецификации:
TZ.pdf