Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Име на документа Планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията
Дата на публикуване 04-04-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 15-12-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на проекта е оптимизиране на процесите по планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията чрез надграждане и подобряване функционалностите на РИР, ИСБК и РП.
Интегрираната работа между ИСБК и двата регистъра има за цел получаването на информация в реално време, пълна отчетност, оптимизиране на планирането на бъдещите инвестиции в ИКТ и е-управление, както и реинжинеринг в развитието на информационните системи на всички структури на държавната администрация.
Ще бъде постигнато:
1. Осигуряване на условия за по-ефективно управление на разходите за ИКТ и е-управление в държавната администрация, планирането на бъдещи дейности и проекти и взимането на решения от административните органи и от ДАЕУ.
2. Въвеждане на нов подход при управлението на софтуерните лицензи в държавната администрация, чрез надграждането на модул „Софтуер и информационни системи“ в РИР.
3. По-улеснена и ефективна експлоатация на надградените системи от страна на потребителите.


Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: /2
Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: /3
Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: /2
Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: /0
План за изпълнение:
657 Начин на изпълнение Разработването на техническата спецификация и документацията за обществената поръчка за изпълнение на дейността ще бъде разработена от работна група, съставена от експерти на ДАЕУ.
Дейността ще се реализира чрез възлагане на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Служители на ДАЕУ ще съдействат на изпълнителите, ще им предоставят необходимата информация, ще осъществяват контрол във връзка с извършената работа и ще приемат резултатите от изпълнението.
657 Необходим финансов ресурс (общо) 1325000.0
657 Описание В рамките на дейността ще се надгради Регистъра на информационните ресурси (РИР) с нови функционалности, с цел улесняване работата на администрациите при планиране, експлоатация, поддръжка и обновяване на информационните ресурси, взимането на мотивирани управленски решения и по-ефективно проследяване на разходите за е-управление. Чрез надградения РИР ще се осигури достоверна, изчерпателна и обективна информация в структуриран вид при изготвяне на „Отчета за състоянието и Годишния план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“. Ще бъдат разработени и внедрени нови технологични решения, позволяващи автоматизация и оптимизация на процесите свързани с въвеждане, обработка, съхраняване на данни и извеждане на аналитична справочна и статистическа информация в графичен и табличен формат, като ще се реализира и нова информационна услуга за инвентаризация в помощ на администрациите Ще се извърши интеграция на системата с надградените централни и хоризонтални системи на е-управление, както и с други системи и регистри.
При надграждането на РИР минимум ще бъде извършено следното:
1.Анализ и оценка за съответствие на наличните данни, спрямо нормативно установените, включително за тяхното качество, пълнота, форма/структура в т.ч. актуалност на информацията, анализ на наличните справки, структурата и съдържанието на годишните планове по чл. 7ж. В резултат от анализа ще бъдат дефинирани ключови показатели за ефективност (KPI) при ИКТ активи, действия за нормализиране на данните в съответствие със ЗЕУ и Наредбата, както и предложения за разширяване модел на данните и моделиране на нови бизнес процеси по използване на данните, с оглед целесъобразното разходване на публичен ресурс за ИКТ и е-управление. Ще бъде анализирана наличната в ИСЛА и ИИСДА информация за софтуерните лицензи в държавната администрация, включително възможността тя да бъде преизползвана и мигрирана към модул „Софтуер и информационни системи“ на РИР. Анализ на приложимата нормативна уредба и изготвени предложения за нормативни промени, относно задълженията на администрациите за еднократно въвеждане в РИР на данни за софтуерните лицензи, които използват
2.Надграждане на модул „Софтуер и информационни системи“ с цел управление на всички лицензи в държавната администрация единствено чрез РИР;
3.Надграждане на модул „Годишни планове“ и на възможностите на съществуващата интеграция с Информационната система за бюджетен контрол (ИСБК), с цел по-ефективно планиране на активи и управление на разходите за поддръжка и замяна от страна на администрациите, като и оптимизиране на процеса по проектен и бюджетен контрол, осъществяван от ДАЕУ.
4.Подобрения в администрирането и управлението на потребителския достъп, реализиране на средства за контрол и валидация на данните при въвеждане; подобрения в модул „Справки“, вкл. статистически справки и разширяване набора от специализирани справки; реализиране на нова информационна услуга за инвентаризация в помощ на администрациите; подобрения в графичния интерфейс;
5.Интеграция на РИР с надградените централни и хоризонтални системи на електронното управление и други вътрешни и външни системи и регистри, (в т.ч. интеграционната шина за достъп и управление на ИТ услуги и данни (ESB), интеграционната шина за обмен на удостоверителна и справочна информация (RegiX), регистрите за оперативна съвместимост, системата еАвтентикация 2.0, ЕПДЕАУ, ИСЦИПР, както и създаване на възможност за интеграция със системи свързани с управление на договори или управление на ДМА и НМДА);
6.Онлайн обучения за 15 служители на ДАЕУ и 150 служители от структури на изпълнителната власт.
7.Изготвяне на ръководства за работа и указания за попълване на Регистъра от страна на администрациите в съответствие с чл. 7и от ЗЕУ относно въвеждането и управлението на данните, включително и видеоматериали.
657 Пореден номер 1
657 Дейност Надграждане на Регистъра на информационните ресурси (РИР)
658 Необходим финансов ресурс (общо) 381000.0
658 Описание Дейността включва надграждане на ИСБК и РП във връзка с установена необходимост от допълнително развитие, в т.ч. интеграции с други външни и вътрешни информационни системи, с оглед оптимизиране и ускоряване на работните процеси.
Една от целите на дейността е, чрез допълнително въвеждане нова база данни (номенклатура) към ИСБК и РП, в която ще са включени показатели и индикатори от стратегически и програмни документи на национално ниво, да бъде обхванат процеса на реализиране на е- управление в цялост. Ще се отчита напредъкът по всички съществуващи измерими показатели с принос за реализацията на политиката за е-управление като всяко ново проектно предложение или дейност, вписано в РП, ще бъде съотнесено към конкретен такъв документ. Ще бъде създаден и нов модул за проверка на стратегии за развитие на електронното управление по области на политика и планове за тяхната реализация с цел оптимизиране и дигитализиране на процеса на осъществяване на правомощията на председателя на ДАЕУ по чл. 7в, т.4 от ЗЕУ.
Надграждането на ИСБК/РП ще включва най-малко следното:
1. Надграждане на ИСБК за подобряване на съществуващите функционалности на служебната част за служителите на административните органи и на ДАЕУ. В надграждането са включени промени и улеснения, чиято необходимост е идентифицирана в хода на работа на ИСБК;
2. Надграждане на РП:
• подобряване на съществуващите функционалностите на служебната част за служителите на ДАЕУ;
• допълване на базата данни на системата с допълнителни номенклатури, чрез които да се въвеждат основни параметри (дейности, мерки, финансови показатели и др.) за стратегически и програмни документи на национално ниво;
• реализиране на допълнителна уеб базирана е-форма (стъпка), в която административните органи, след утвърждаване на проектите, да попълват информация, съгласно изискванията на чл. 7д, ал. 1, т. 5 от ЗЕУ и създаване възможност тази информация да се публикува в Публичния модул;
•изграждане на модул проверка на стратегии за развитие на е-управление за осъществяване на проверки по чл.7в, т.4 като за целта ще бъдат използвани основните характеристики на съществуващия модул ППД;
• подаване на информацията в модул „Технически спецификации“ в структуриран вид;
• контрол на сроковете и възможност за изпращане на напомнящи съобщения при изтичането им.
3. Надграждане на спомагателните модули с цел по-ефективно управление на системата.
4. Реализиране на интеграции с:
• Порталa за разработчици с цел бърза проследимост на реализираните по проектите, утвърдени в РП, библиотеки, системи, компоненти и прочее – публикувани в хранилището за изходен код в Портала;
• Надградената хоризонтална система за еАвтентикация 2.0, с цел коректна идентификация на потребителите на ИСБК и РП;
• ЦАИС „Електронни обществени поръчки“ с цел автоматизирано извличане на информация от раздел „Основни параметри“ на ЦАИС ЕОП в РП - чл. 7д, ал. 1, т. 5 от ЗЕУ;
• Документо-оборотната система на ДАЕУ EVENTIS R7;
• Информационната система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика на НСИ ("Мониторстат") – за следене на показатели по стратегическите документи за е-управление и други данни, които биха подпомогнали процеса по произнасяне относно целесъобразността на бюджетните разходи на администрациите за ИКТ и е-управление.
5. Развитие на съществуващата интеграция с РИР, с цел извличане на информация за ИКТ активи, в това число годишни планове;
6. Обучение на най-малко 15 служители на ДАЕУ за работа с наградените ИСБК и РП;
7. Изготвяне на ръководства за работа за администраторите на системата и потребителите, вкл. и видеоматериали, достъпни онлайн.

658 Пореден номер 2
658 Начин на изпълнение Разработването на техническата спецификация за обществената поръчка за изпълнение на дейността ще бъде разработена от работна група, съставена от експерти на ДАЕУ.
Дейността ще се реализира чрез възлагане на външни изпълнители по реда на ЗОП.
Служители на ДАЕУ ще съдействат на изпълнителите, ще им предоставят необходимата информация, ще осъществяват контрол във връзка с извършената работа и ще приемат резултатите от изпълнението.
658 Дейност Надграждане на Информационната система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии и на Регистъра на проектите (ИСБК и РП)
Прикачени Технически спецификации: