Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на труда и социалната политика
Име на документа Наименование на проекта - BG05M9OP001-3.021 - За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България. Наименование на дейността - Дейности за пилотно въвеждане на ежегоден национален мониторинг на състоянието и ефективността на социалните услуги.
Дата на публикуване 17-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 11-07-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът цели укрепване и подобряване на капацитета на системата за социални услуги чрез подкрепа за създаване на Агенция за качеството на социалните услуги (АКСУ) като изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика. Специфичните му цели са свързани с гарантиране на качество и ефективност на социалните услуги чрез създаване на ефективно функционираща система за мониторинг и контрол, както и осигуряване на плавен преход към новото законодателство в областта на социалните услуги (Закон за социалните услуги, (ЗСУ), обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.).
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.021-0001-C01
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 0/1
Друг: 0/1
План за изпълнение:
699 Предмет на обществената поръчка “Разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система на Агенцията за качество на социалните услуги и модул “Социални услуги“ от Интегрираната информационна система на Агенцията за социално подпомагане. Организиране и провеждане на обучения на служителите на агенциите и на доставчиците на социалните услуги за работа с информационните системи, по проект BG05M9OP001-3.021-0001, по проект BG05M9OP001-3.021-0001
699 Дата на обявяване на процедурата 05-08-2022
699 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
699 Необходим финансов ресурс (общо) 960000.0
699 Описание В рамките на дейността ще се разработи и въведе в експлоатация информационна система на Агенцията за качество на социалните услуги и модул “Социални услуги“ от Интегрираната информационна система на Агенцията за социално подпомагане. Ще се организират и проведат обучения на служителите на агенциите и на доставчиците на социалните услуги за работа с информационните системи, по проект BG05M9OP001-3.021-0001“
699 Пореден номер 1
699 Начин на изпълнение Ще бъде разработена тръжна документация за възлагане на обществената поръчка, като в предмета на поръчката ще залегне освен разработването на информационната система на АКСУ и на модул „Социални услуги“ от информационната система на АСП, и разработване на методически ръководства за работа с информационната система на АКСУ, както и обучение на служителите на АСП и АКСУ относно работата с модул „Социални услуги“ към ИИС на АСП, и на доставчици на социални услуги относно работата със самата система. Ще се проведе обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнител за разработване на информационната система на АКСУ и за провеждане на обученията за работа с информационните системи. Планира се всички обучения да се провеждат дистанционно в електронна среда.
699 Дейност Дейности за пилотно въвеждане на ежегоден национален мониторинг на състоянието и ефективността на социалните услуги
Прикачени Технически спецификации:
Pril_1_Техническо_задание.doc