Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция по обществени поръчки
Име на документа Надграждане на ЦАИС ЕОП Дейност 2: Разгръщане на базата данни на ЦАИС ЕОП в отделна схема и мигриране на съществуващите данни с цел бързо и лесно генериране на различни сечения и извадки. Обогатяване на информацията в системния регистър за успешни и неуспешни действия.
Дата на публикуване 14-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-09-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Цел/и на проектното предложение През 2019 г. беше приета Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (OB, L 172/56, 26 юни 2019 г.), транспонирането на която в българското законодателство се извършва в момента. С оглед разширяване обхвата и детайлността на отворените данни, предоставяни от Регистъра на обществените поръчки, и създаване на по-добра възможност за изготвяне на статистически справки и анализи относно системата и практиката на обществените поръчки в страната, се предвижда надграждане на ЦАИС ЕОП, свързано с оптимизиране на структурата на базите данни на системата, генериране на по-детайлни отворени данни за обществените поръчки и автоматично предоставяне на отворени данни във формат Open Contracting Data Standart в националния Портал за отворени данни.
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 1/1
План за изпълнение:
709 Предмет на обществената поръчка Надграждане на ЦАИС ЕОП, Дейност 2: Разгръщане на базата данни на ЦАИС ЕОП в отделна схема и мигриране на съществуващите данни с цел бързо и лесно генериране на различни сечения и извадки. Обогатяване на информацията в системния регистър за успешни и неуспешни действия.
709 Начин на изпълнение Дейностите ще се възлагат при спазване на чл. 7с от ЗЕУ, тъй като АОП е в обхвата на РМС 727 / 05.12.2019 г.
709 Описание Ще бъде извършено разгръщане на информация от .xml структурите на стандартизираните обявления и решения в базите данни на ЦАИС ЕОП в отделна база данни или отделна схема на базата данни на системата.
709 Пореден номер 1
709 Дейност Разгръщане на съществуващата база данни в отделна схема
709 Дата на обявяване на процедурата 06-10-2022
709 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии
709 Необходим финансов ресурс (общо) 72000.0
710 Предмет на обществената поръчка Надграждане на ЦАИС ЕОП, Дейност 2: Разгръщане на базата данни на ЦАИС ЕОП в отделна схема и мигриране на съществуващите данни с цел бързо и лесно генериране на различни сечения и извадки. Обогатяване на информацията в системния регистър за успешни и неуспешни действия
710 Дата на обявяване на процедурата 06-10-2022
710 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии
710 Необходим финансов ресурс (общо) 24000.0
710 Описание Добавяне на допълнителна информация в експорта на резултатите от разширеното търсене на обществени поръчки и разширеното търсене на договори
710 Пореден номер 2
710 Начин на изпълнение Дейностите ще се възлагат при спазване на чл. 7с от ЗЕУ, тъй като АОП е в обхвата на РМС 727 / 05.12.2019 г.
710 Дейност Извършване на промени в „Разширено търсене“ в ЦАИС ЕОП
711 Предмет на обществената поръчка Надграждане на ЦАИС ЕОП, Дейност 2: Разгръщане на базата данни на ЦАИС ЕОП в отделна схема и мигриране на съществуващите данни с цел бързо и лесно генериране на различни сечения и извадки. Обогатяване на информацията в системния регистър за успешни и неуспешни действия
711 Дата на обявяване на процедурата 06-10-2022
711 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии
711 Необходим финансов ресурс (общо) 24000.0
711 Описание Преобразуване на разгърнатата база от данни в Open Contracting Data Standard формат и осигуряване на възможност за автоматично подаване на информация към националния Портал за отворени данни
711 Пореден номер 3
711 Начин на изпълнение Дейностите ще се възлагат при спазване на чл. 7с от ЗЕУ, тъй като АОП е в обхвата на РМС 727 / 05.12.2019 г.
711 Дейност Преобразуване на разгърнатата база от данни в Open Contracting Data Standard формат и осигуряване на възможност за автоматично подаване на информация към националния Портал за отворени данни
712 Предмет на обществената поръчка Надграждане на ЦАИС ЕОП, Дейност 2: Разгръщане на базата данни на ЦАИС ЕОП в отделна схема и мигриране на съществуващите данни с цел бързо и лесно генериране на различни сечения и извадки. Обогатяване на информацията в системния регистър за успешни и неуспешни действия
712 Дата на обявяване на процедурата 06-10-2022
712 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии
712 Необходим финансов ресурс (общо) 39600.0
712 Описание Обогатяване на системния регистър на ЦАИС ЕОП и неговия интерфейс с информация за успешни и неуспешни действия, оптимизиране на организацията и съдържанието както на основната, така и на допълнителната детайлна информация в системния регистър
712 Пореден номер 4
712 Начин на изпълнение Дейностите ще се възлагат при спазване на чл. 7с от ЗЕУ, тъй като АОП е в обхвата на РМС 727 / 05.12.2019 г.
712 Дейност Реализиране на промени в системния регистър и неговия интерфейс чрез обогатяване на информацията за успешни и неуспешни действия
Прикачени Технически спецификации:
Техническа_спецификация_1.20_red18_for-IS.docx Изтегли
Приложение_№1_Примерна_схема_база_данни.docx Изтегли
Приложение_№1.1_Диаграма_на_примерна_база_данни.png