Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 2 (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 2) върху Cloud архитектура“
Дата на публикуване 14-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 07-09-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Цел/и на проектното предложение Проектът е насочен към продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез последващо развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
• Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на Централизирано оформяне на вноса – фаза 2, в изпълнение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 2 (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 2) върху Cloud архитектура;
• Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на на Централизирано оформяне на вноса – фаза 2, в изпълнение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 2 (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 2) върху Cloud архитектура.
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 22/23
План за изпълнение:
752 Пореден номер 23
752 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
- Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Централизирано оформяне на вноса – фаза 2, в изпълнение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 2“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 2) върху Cloud архитектура“;

Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
752 Дейност Основна дейност 1: „Развитие на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Централизирано оформяне на вноса – фаза 2, в изпълнение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 2“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) Фаза 2) върху Cloud архитектура“, в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method)“;
Основна дейност 2: „Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Централизирано оформяне на вноса – фаза 2, в изпълнение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 2“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 2) върху Cloud архитектура“;
Основна дейност 3: Обучение на 34 служители на АМ (30 потребители и 4 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
752 Необходим финансов ресурс (общо) 3604800.0
752 Описание Проектът ще изпълни мярка 5.1 по целева област I "Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020"- (БИМИС 2020 - фаза 3) от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ 2016-2025.

Проектът ще реализира следното:
• Развита Институционална архитектура на АМ по отношение на Централизирано оформяне на вноса – фаза 2, в изпълнение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 2 (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 2) върху Cloud архитектура, включваща следните отчетни резултати: Бизнес архитектура, Архитектура на данните, Архитектура на приложенията и Технологична архитектура.
• Въведена Институционална архитектура на АМ по отношение на Централизирано оформяне на вноса – фаза 2, в изпълнение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 2 (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 2) върху Cloud архитектура, чрез:
o Надградена и внедрена 1 бр. Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) с изискванията произтичащи от Централизиран
752 Предмет на обществената поръчка
752 Дата на обявяване на процедурата
752 CPV кодове
Прикачени Технически спецификации: