Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на цялостния процес при движението на работни документи” (РЕО) върху Cloud архитектура“
Дата на публикуване 14-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 08-09-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът е насочен към продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез последващо развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС.
Проектът обхваща разработване на нов модул “Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане –
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
• Развитие на Институционалната/Корпоративната архитектура на АМ върху Cloud архитектура по отношение на модул „Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на цялостния процес при движението на работни документи”;
• Въвеждане на Институционалната/Корпоративната архитектура на АМ върху Cloud архитектур
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 23/24
План за изпълнение:
753 Предмет на обществената поръчка
753 Дата на обявяване на процедурата
753 CPV кодове
753 Необходим финансов ресурс (общо) 1802400.0
753 Описание Проектът ще изпълни мярка 5.5 по целева област I "Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020"- (БИМИС 2020 - фаза 3) от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ 2016-2025.

Проектът ще реализира следното:
• Развита Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул “Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на цялостния процес при движението на работни документи” върху Cloud архитектура, включваща следните отчетни резултати: Бизнес архитектура, Архитектура на данните, Архитектура на приложенията и Технологична архитектура.
• Въведена Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул “Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на цялостния процес при
753 Пореден номер 24
753 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
- Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул “Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на цялостния процес при движението на работни документи” върху Cloud архитектура“;
- Обучение до 35 служители на АМ (до 20 потребители, до 5 системни администратори и до 10 приложни администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.

Графикът за реализация на проекта е съобразен с дейностите и сроковете, заложени в пътната карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016 г. – 2025 г.

Изпълнителят ще осигури график, програма за
753 Дейност Основна дейност 1: „Развитие на Институционалната/Корпоративната архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул “Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на цялостния процес при движението на работни документи” върху Cloud архитектура“;
Основна дейност 2: „Въвеждане на Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул “Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на цялостния процес при движението на работни документи” върху Cloud архитектура“;
Основна дейност 3: Обучение до 35 служители на АМ (до 20 потребители, до 5 системни администратори и до 10 приложни администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
Прикачени Технически спецификации: