Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул „Анализ на риска“, във връзка с интеграцията с централизираната система PoUS”
Дата на публикуване 14-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 08-09-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Цел/и на проектното предложение Проектът е насочен към продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез последващо развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
- Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул „Анализ на риска“ във връзка с интеграция с PoUS;
- Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул „Анализ на риска“ във връзка с интеграция с PoUS.
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 24/25
План за изпълнение:
754 Пореден номер 25
754 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
- Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул „Анализ на риска“, във връзка с интеграцията с централизираната система PoUS”;
- Обучение на 20 служители на АМ (15 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.

Графикът за реализация на проекта е съобразен с дейностите и сроковете, заложени в пътната карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016 г. – 2025 г.

Предвижда се обучението по дейността да се проведе в два семинара - един за потребители и един за администратори.

Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
754 Предмет на обществената поръчка
754 Дата на обявяване на процедурата
754 CPV кодове
754 Необходим финансов ресурс (общо) 1622400.0
754 Описание
Проектът ще изпълни мярка 5.9 по целева област I "Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020"- (БИМИС 2020 - фаза 3) от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ 2016-2025.

Проектът ще реализира следното:
• Развита Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ (МАР) с отразяване на промените, произтичащи от реализиране на интеграцията с PoUS;
• Въведена Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ (МАР) с отразяване на промените, произтичащи от реализиране на интеграция с PoUS, съгласно проекти по МКС върху Cloud архитектура, чрез:
• Надграден и внедрен 1 бр. модул „Анализ на риска“ (МАР) с отразяване на промените, произтичащи от реализиране на интеграция с PoUS, съгласно проекти по МКС върху Cloud архитектура;
• Реализирана 1 бр. интеграция между модул „Анализ на риска“ и Общия домейн чрез универсалния CCN шлюз на Агенция „Митници“ за връзка с PoUS;
• Обучени 20 служители (15 потребители и 5 администратори
754 Дейност Основна дейност 1: „Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул „Анализ на риска“ във връзка с интеграция с PoUS“ в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method);
Основна дейност 2: „Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул „Анализ на риска“ във връзка с интеграция с PoUS“;
Основна дейност 3: Обучение на 20 служители на АМ (15 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
Прикачени Технически спецификации: