Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Последващ контрол“ върху Cloud архитектура“.
Дата на публикуване 14-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 08-09-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът е насочен към продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез последващо развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС.
Проектът обхваща разработване на нов модул „Последващ контрол“.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
• Развитие на Институционалната/Корпоративната архитектура на АМ върху Cloud архитектура по отношение на модул „Последващ контрол“;
• Въвеждане на Институционалната/Корпоративната архитектура на АМ върху Cloud архитектура по отношение на модул „Последващ контрол“.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 25/26
План за изпълнение:
755 Предмет на обществената поръчка
755 Дата на обявяване на процедурата
755 CPV кодове
755 Необходим финансов ресурс (общо) 3368400.0
755 Описание Проектът ще изпълни мярка 5.12 по целева област I "Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020"- (БИМИС 2020 - фаза 3) от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ 2016-2025.

Проектът ще реализира следното:
• Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са:
• Развита Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Последващ контрол“ върху Cloud архитектура, включваща следните отчетни резултати: Бизнес архитектура, Архитектура на данните, Архитектура на приложенията и Технологична архитектура.
• Въведена Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Последващ контрол“ върху Cloud архитектура, чрез:
o Изграден и внедрен 1 бр. модул „Последващ контрол“ с реализирани бизнес процеси и функционалните и нефункционални изисквания по отношение на модул „Последващ контрол“, както и разработени и внедрени функционалности в модула, идентифицирани в резултат на възникнали бизнес нужди;
755 Пореден номер 26
755 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
- Развитие и въвеждане на Институционалната/Корпоративната архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Последващ контрол“ върху Cloud архитектура“;
- Обучение на до 60 служители на АМ (50 потребители, до 5 системни администратори и 5 приложни администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
Графикът за реализация на проекта е съобразен с дейностите и сроковете, заложени в пътната карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016 г. – 2025 г.
Предвижда се обучението по дейността да се проведе в 3 семинара.
Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
755 Дейност Основна дейност 1: „Развитие на Институционалната/Корпоративната архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Последващ контрол“ върху Cloud архитектура“;
Основна дейност 2: „Въвеждане на Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Последващ контрол“ върху Cloud архитектура“;
Основна дейност 3: Обучение на до 60 служители на АМ (50 потребители, до 5 системни администратори и 5 приложни администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
Прикачени Технически спецификации: