Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение нa „Система за управление на Интегрирана Тарифа /Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS) – върху Cloud архитектура“.
Дата на публикуване 24-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 11-07-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът обхваща развитие и въвеждане на инстициуналнта архитектура на АМ по отношение на Система за управление на Интегрирана Тарифа / Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS) - модули ТАРИК БГи Тарифни квоти (TQS) и Консултационен модул.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
• Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на „Система за управление на Интегрирана Тарифа / Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS) - върху Cloud архитектура ;
• Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на „Система за управление на Интегрирана Тарифа / Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS) – върху Cloud архитектура върху Cloud архитектура“
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 20/21
План за изпълнение:
696 Предмет на обществената поръчка „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение нa „Система за управление на Интегрирана Тарифа /Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS) – върху Cloud архитектура“
696 Необходим финансов ресурс (общо) 3288000.0
696 Описание Проекта ще изпълни мярка 5.4 по целева област I "Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020"- (БИМИС 2020 - фаза 3) от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ 2016-2025.
Проекта ще реализира следното:
- Въведена Институционална архитектура на АМ по отношение на „Система за управление на Интегрирана Тарифа / Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS) – модули ТАРИК БГи Тарифни квоти (TQS) и Консултационен модул – върху Cloud архитектура, чрез:
- Надграден и внедрен 1 бр. модул ТАРИК БГ;
- Надграден и внедрен 1 бр. модул „Консултационен модул ТАРИК“ достъпн за вътрешни и външни потребители;
- Надграден и внедрен 1 бр. модул „Тарифни квоти“ (TQS);
- Надградени внедрени 2 бр услуга за интеграция към нацонални системи;
- Надградени и внедрени 2 бр услуга за интеграция към Общностния домейн;
- Обучени 15 служители на АМ (15 потребители и 5 администратори).
696 Пореден номер 1
696 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
- Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение нa „Система за управление на Интегрирана Тарифа /Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS) – върху Cloud архитектура;
-Обучение на 15 служители на АМ (10 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по проекта.
Графикът за реализация на проекта е съобразен с дейностите и сроковете, заложени в пътната карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016 г. – 2025 г.
Предвижда се обучението по дейността да се проведе в три семинара.
Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
696 Дейност Основна дейност 1: „Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на „Система за управление на Интегрирана Тарифа / Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS)– върху Cloud архитектура“ в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method);
Основна дейност 2: „Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на „Система за управление на Интегрирана Тарифа / Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS) върху Cloud архитектура“;
Основна дейност 3: Изготвяне на спецификация за интеграция на националните модули/системи към Консултационния модул на ТАРИК БГ;
Основна дейност 4: Обучения на 15 служителя на АМ (10 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по отношение на ITSM (TARIC, Quota)
696 Дата на обявяване на процедурата 30-09-2022
696 CPV кодове
Прикачени Технически спецификации: