Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3)
Дата на публикуване 20-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 20-05-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Цел/и на проектното предложение Целите на проектното предложение са:
- Продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез развитие ивъвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на приоритетни за Фаза 3 на БИМИС митнически процеси;- Реализиране на съюзни функционални изисквания по отношение на митническата дейност, произтичащи от Митническия Кодексна Съюза (Регламент (ЕС) №952/2013, приложим от 01.05.2016 г.), Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на ЕК за създаване наработна програма, относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в МКС, Многогодишенстратегически план „Електронни митници“ (MASP) на Европейската комисия;
- Реализиране на национални функционални изисквания към БИМИС (Фаза 3).
Проектното предложение е в съответствие с целите и приоритетите на Оперативна програма „Добро управление“ и по-конкретно с: Приоритетна ос №1, Специфична цел №1 и Специфична цел №2.
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
План за изпълнение:
683 Предмет на обществената поръчка „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на Система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) Phase 4 и Система за обмен на акцизни данни (SEED) върху Cloud архитектура“
683 Дата на обявяване на процедурата 09-11-2021
683 CPV кодове
683 Необходим финансов ресурс (общо) 3402000.0
683 Описание Дейността ще изпълни мярка 3.1 по целева област II "Развитие на акцизната информационна система - БАЦИС 2020" - от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ 2016-2025.
Дейността включва:
1. Развитие на ИА на АМ по отношение на EMCS Phase 4 и SEED върху Cloud архитектура;
2. Въвеждане на ИА на АМ по отношение на EMCS Phase 4 и SEED върху Cloud архитектура, чрез:
-Разработване и внедряване на промени в модули EMCS, SEED СУА - Регистрации от БАЦИС и с цел привеждане в съответствие с планираните промени в Европейските спецификации по отношение на EMCS Phase 4 и SEED;
-Разработване и внедряване на променени в модули EMCS и SEED от БАЦИС, идентифицирани в резултат на възникнала бизнес нужда;
-Интеграции на модули EMCS и SEED от БАЦИС със: системи/модули на БИМИС; модул Универсален CCN 1/2 шлюз; системи/модули на ЕС.
-Разработване на 4 бр. нови регистри по ЗАДС във връзка с реализираните промени в модул СУА-Регистрации.
3. Обучение на 30 служители на АМ (24 потребители и 6 администратори).
683 Пореден номер 1
683 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
-Развитие и въвеждане на ИА на АМ по отношение на EMCS Phase 4 и SEED върху Cloud архитектура;
-Обучение на 30 служители на АМ (26 потребители и 4 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
Графикът за реализация на дейността е съобразен с дейностите и сроковете, заложени в EMCS Master Plan на ЕК.
Предвижда се обучението по дейността да се проведе в три семинара.
Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
683 Дейност Дейност 4 „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на Система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) Phase 4 и Система за обмен на акцизни данни (SEED) върху Cloud архитектура“
Прикачени Технически спецификации: