Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3)
Дата на публикуване 20-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 25-05-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целите на проектното предложение са:
- Продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез развитие ивъвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на приоритетни за Фаза 3 на БИМИС митнически процеси;- Реализиране на съюзни функционални изисквания по отношение на митническата дейност, произтичащи от Митническия Кодексна Съюза (Регламент (ЕС) №952/2013, приложим от 01.05.2016 г.), Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на ЕК за създаване наработна програма, относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в МКС, Многогодишенстратегически план „Електронни митници“ (MASP) на Европейската комисия;
- Реализиране на национални функционални изисквания към БИМИС (Фаза 3).
Проектното предложение е в съответствие с целите и приоритетите на Оперативна програма „Добро управление“ и по-конкретно с: Приоритетна ос №1, Специфична цел №1 и Специфична цел №2.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
План за изпълнение:
684 Предмет на обществената поръчка „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 1) върху Cloud архитектура“
684 Дата на обявяване на процедурата 22-02-2022
684 CPV кодове
684 Необходим финансов ресурс (общо) 2718200.0
684 Описание Дейността ще изпълни мярка 5.1 по целева област I “Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ 2016-2025.
Дейността включва:
1. Развитие на ИА на АМ по отношение на Централизирано оформяне на вноса – фаза 1, в изпълнение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 1) върху Cloud архитектура“
2. Въвеждане на ИА на АМ по отношение на Централизирано оформяне на вноса – фаза 1, в изпълнение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 1) върху Cloud архитектура чрез:
-Надграждане и внедряване на МИСВ, чрез реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Централизирано оформяне на вноса – фаза 1;
-Интеграции на МИСВ със: модул Универсален CCN 1/2 шлюз; системи/модули на ЕС; системи/модули на БИМИС.
3. Обучение на 34 служители на АМ (30 потребители и 4 администратори).
684 Пореден номер 2
684 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
-Развитие и въвеждане на ИА на АМ по отношение на Централизирано оформяне на вноса – фаза 1, в изпълнение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 1) върху Cloud архитектура“ в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method);
-Обучение на 34 служители на АМ (30 потребители и 4 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
Графикът за реализация на дейността е съобразен със дейностите и сроковете, заложени в MASP v.2019.
Предвижда се обучението по дейността да се проведе в два семинара. Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
684 Дейност Дейност 5 „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 1) върху Cloud архитектура“
Прикачени Технически спецификации: