Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3)
Дата на публикуване 20-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 20-05-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Цел/и на проектното предложение Целите на проектното предложение са:
- Продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез развитие ивъвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на приоритетни за Фаза 3 на БИМИС митнически процеси;- Реализиране на съюзни функционални изисквания по отношение на митническата дейност, произтичащи от Митническия Кодексна Съюза (Регламент (ЕС) №952/2013, приложим от 01.05.2016 г.), Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на ЕК за създаване наработна програма, относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в МКС, Многогодишенстратегически план „Електронни митници“ (MASP) на Европейската комисия;
- Реализиране на национални функционални изисквания към БИМИС (Фаза 3).
Проектното предложение е в съответствие с целите и приоритетите на Оперативна програма „Добро управление“ и по-конкретно с: Приоритетна ос №1, Специфична цел №1 и Специфична цел №2.
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
План за изпълнение:
691 Предмет на обществената поръчка Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС „Подобряване на националната система за внос“ и по отношение на „Склад от данни на АМ и справки в информационната платформа Cognos“ (Data Warehouse/Cognos) и Модул „Анализ на риска“ (МАР)
691 Дата на обявяване на процедурата 04-07-2022
691 CPV кодове
691 Необходим финансов ресурс (общо) 1218200.0
691 Описание Дейността ще изпълни мярка 5.7 по целева област I “Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ 2016-2025.
Дейността включва:
1. Развитие на ИА на АМ по отношение на: DWH/Cognos и МАР върху Cloud архитектура;
2. Въвеждане на ИА на АМ по отношение на: „DWH/Cognos и МАР върху Cloud архитектура, за отразяване на промените, произтичащи от привеждане на МИСВ в съответствие с ревизираното Приложение Б (2.10. UCC National import systems upgrade – adjustment to revised Annex B), чрез:
-Надграждане и внедряване на DWH/Cognos в съответствие с ревизираното Приложение Б;
-Надграждане и внедряване на Модул „Анализ на риска“ (МАР) в съответствие с ревизираното Приложение Б.
3. Надграждане на МИСЗА и ITMS – отразяване на промените, произтичащи от привеждане на МИСВ в съответствие с ревизираното Приложение Б (2.10. UCC National import systems upgrade – adjustment to revised Annex B)
4. Обучение на 35 служители на АМ (30 потребители и 5 администратори).
691 Пореден номер 4
691 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
-Развитие на ИА на АМ по отношение на: DWH/Cognos и МАР върху Cloud архитектура, за отразяване на промените, произтичащи от привеждане на МИСВ в съответствие с ревизираното Приложение Б;
-Въвеждане на ИА на АМ по отношение на: DWH/Cognos и МАР върху Cloud архитектура (проект по МКС 2.10);
-Надграждане МИСЗА и ITMS (проект по МКС 2.10);
-Обучение на 35 служители на АМ (30 потребители и 5 администратори)
Графикът за реализация на дейността е съобразен със дейностите и сроковете, заложени в MASP v.2019.
Предвижда се обучението по дейността да се проведе в четири семинара.
Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
691 Дейност Дейност 7 „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на: „Склад от данни на АМ и справки в информационната платформа Cognos“ (Data Warehouse/Cognos) и Модул „Анализ на риска“ (МАР) върху Cloud архитектура, както и надграждане на „Система за предоставяне на информация за управленски цели от митнически документи“ (МИСЗА) и „Система за управление на Интегрирана Тарифа / Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS) - модул „Калкулатор на Тарик“ и „Система за тарифни квоти“ (TQS)“ – отразяване на промените, произтичащи от привеждане на МИСВ в съответствие с ревизираното Приложение Б (2.10. UCC National import systems upgrade – adjustment to revised Annex B)“
Прикачени Технически спецификации: