Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Изпълнителна агенция по околна среда
Име на документа Надграждане на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО) с нови регистри и функционалности
Дата на публикуване 17-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 15-08-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Надграждане и актуализиране на съществуващите функционални модули на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО)
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 0/2
План за изпълнение:
700 Предмет на обществената поръчка Надграждане на Националната информационна система за отпадъци с нови регистри и функционалности
700 Дата на обявяване на процедурата 26-09-2022
700 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
700 Необходим финансов ресурс (общо)
700 Описание Дейността включва първоначално проучване, анализ на нормативната база, работните процеси и изискванията, свързани с новите изисквания и функционалност.
На базата на това първоначално проучване и анализ на събраните данни следва да се извърши прецизиране на изискванията, чрез подготовка и съгласуване с Възложителя на детайлизирана техническа спецификация. В рамките на дейността следва да се извършат:
• Първоначално проучване и анализ на работните процеси свързани с новите изисквания и функционалност;
• Анализ на нормативната база и влиянието й върху реализацията на ИС;
• Анализ на изискванията на възложителя за изясняване на всички детайли по изпълнение на поръчката;
• Детайлно моделиране на процесите на Възложителя
700 Пореден номер 1
700 Начин на изпълнение Чрез възлагане по ЗОП
700 Дейност Анализ и Детайлизиране на ТС
701 Предмет на обществената поръчка Надграждане на Националната информационна система за отпадъци с нови регистри и функционалности
701 Дата на обявяване на процедурата 26-09-2022
701 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
701 Необходим финансов ресурс (общо)
701 Описание В рамките на дейността, на база резултатите от Дейност 1 следва да бъде изготвен подробен технически проект на надгражданата система ( Системен Проект ), който да отразява всички изисквания на детайлизираната техническа спецификация и всички приложими изисквания, които са регламентирани в нормативната уредба. Следва да се съгласува с Възложителя и План за Приемно Тестване, на базата на който в следващата дейност да се реализира Етап Тестване в реализирана за целта Тестова Среда.
701 Пореден номер 2
701 Начин на изпълнение Чрез възлагане по ЗОП
701 Дейност Проектиране и Разработване
702 Предмет на обществената поръчка Надграждане на Националната информационна система за отпадъци с нови регистри и функционалности
702 Дата на обявяване на процедурата 26-09-2022
702 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
702 Необходим финансов ресурс (общо)
702 Описание Целта на дейността е на база на разработените Детайлизирана Техническа Спецификация и Системен Проект да се разработи, документира и тества Надградената НИСО.
Под-дейности:
• Разработка на новите модули (регистри) и функционалности на НИСО, съгласно изискванията на настоящата техническата спецификация и системния проект;
• Изготвяне и съгласуване с Възложителя на План за приемно тестване, включително детайлни тестови сценарии за провеждане на приемателните тестове
• Провеждане на тестове на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда на Изпълнителя;
• Подготовка на техническа документация съгласно изискванията.
• Изготвяне и съгласуване с възложителя на „План за Внедряване“ ;
• Изготвяне и съгласуване с възложителя на „План-програма за обучението на потребителите“.
702 Пореден номер 3
702 Начин на изпълнение Чрез възлагане по ЗОП
702 Дейност Разработка, Документиране и тестване
703 Предмет на обществената поръчка Надграждане на Националната информационна система за отпадъци с нови регистри и функционалности
703 Дата на обявяване на процедурата 26-09-2022
703 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
703 Необходим финансов ресурс (общо)
703 Описание Дейността включва внедряване на обновената версия на НИСО, интеграция и тестване в ИТ структурата използвана от Възложителя, чрез извършване на следните под-дейности:
• Конфигуриране и Интеграция на системата в средата използвана от Възложителя;
• Финални приемателни тестове, които да потвърдят, че специфицираните изисквания в техническото задание са покрити, няма промени в работата на текущо реализираните функционални възможности и системата е годна за експлоатация;
• Обучение;
• Разработване и съгласуване на план за гаранционна поддръжка.
703 Пореден номер 4
703 Начин на изпълнение Чрез възлагане по ЗОП
703 Дейност Внедряване и обучение
Прикачени Технически спецификации: