Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на здравеопазването
Име на документа Създаване на общи трансгранични услуги за електронно здравеопазване в България
Дата на публикуване 12-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 19-07-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът цели осигуряване на необходимите условия и инфраструктура за включването на България в партньорската мрежа за електронно здравеопазване на държавите-членки на Европейския съюз, стартиране на ефективен и защитен обмен на данни и предоставяне на качествени трансгранични здравни услуги за европейските граждани.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ INEA/CEF/ICT/A2019/2065670
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
План за изпълнение:
707 Пореден номер неприложимо
707 Начин на изпълнение Част от поддейностите от 1 до 4, предназначени за внедряване на готовото софтуерно решение OpenNCP, за изграждане на национален конектор за връзка с Националната здравна информационна система (НЗИС) и за разпространението, обучението, поддръжката и експлоатацията ще бъдат възложени на външен изпълнител чрез процедура по ЗОП.
Останалата част от поддейностите, вкл. поддейност 5, ще бъде изпълнявана от екипа за управление и изпълнение на проекта.
707 Предмет на обществената поръчка Разработване, локализиране, внедряване, интегриране и тестване на OpenNCP, в изпълнение на проект 2019-BG-IA-0080 „Създаване на общи трансгранични услуги за електронно здравеопазване в България“, съфинансиран чрез Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility - CEF)
707 Дата на обявяване на процедурата 10-01-2023
707 CPV кодове
707 Необходим финансов ресурс (общо) 2525807.0
707 Описание Дейността включва:
- дизайн на националната архитектура;
- въвеждане на органиционни изисквания и процедури;
- въвеждане на правни изисквания и изисквания и процедури за сигурност и поверителност;
- осигуряване на семантична оперативна съвместимост на PS и eP;
- локализация, внедряване, интеграция и тестване на OpenNCP;
- провеждане и преминаване на подготвителни Pre-Production тестове;
- провеждане и преминаване на официални Pre-Production тестове;
- подготовка на необходимите документи за стартиране на процеса по одобрение на готовността на страната за стартиране на обмена;
- внедряване на услугите;
- провеждане и преминаване на нерегресионни тестове;
- предоставяне на услугите за обмен на PS и eP;
- поддръжка на услугите и управление на промените;
- оценка на услугите;
- осигуряване на публичност;
- обучение на медицинските специалисти;
- вкючване и ангажиране на държавите членки и заинтересованите страни ?за популяризиране на услугите?
- help desk;
- управление и мениджмънт.
707 Дейност Създаване на общи трансгранични услуги за електронно здравеопазване в България, включващи следните поддейности:
1. Поддейност 1: Подготовка и изпълнение
2. Поддейност 2: Тестване на услуги, одобрение и внедряване
3. Поддейност 3: Експлоатация
4. Поддейност 4: Разпространение, обучение и поддръжка
5. Поддейност 5: Управление и мениджмънт
Прикачени Технически спецификации: