Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национална агенция за професионално образование и обучение
Дата на публикуване 24-02-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 04-01-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 24-02-2021
Предмет на обществената поръчка "Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер на НАПОО включително нови функционалности и актуализиране интеграцията между системата за документооборот и информационната система на НАПОО по проект: "Качество и ефективност"
CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
Номер на поръчката 01979-2021-0001