Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО)
Дата на публикуване 08-06-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 09-11-2020
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 07-06-2021
Предмет на обществената поръчка „Изграждане, внедряване и поддръжка на Единна информационна система за изпити и прием“
CPV кодове 48600000 Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети
Номер на поръчката 140010