Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Столична община
Дата на публикуване 30-11-2020
Дата на удостоверяване на съответствие 14-10-2020
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 19-11-2020
Предмет на обществената поръчка Надграждане на Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата с модул за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
CPV кодове 48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи
Номер на поръчката 00087-2020-0146