Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Дата на публикуване 02-07-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 18-05-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 29-06-2021
Предмет на обществената поръчка НАДГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Номер на поръчката 00516-2021-0005
CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер