Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Дата на публикуване 08-07-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 21-04-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
Дата на обявяване на процедурата 25-05-2021
Предмет на обществената поръчка Разработване, внедряване и поддръжка на информационна система, обезпечаваща предоставянето на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър въз основа на регистрационен режим
Номер на поръчката 00610-2021-0009