Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Дата на публикуване 09-08-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 19-07-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
Дата на обявяване на процедурата 09-08-2021
Предмет на обществената поръчка Разработване, внедряване и поддръжка на информационна система, обезпечаваща дейностите по регистрация на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от ЗУТ и точките за безжичен достъп с малък обхват
Номер на поръчката 00610-2021-0014