Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Министерство на земеделието, храните и горите
Дата на публикуване 11-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 17-08-2021
Допълнителни данни:
Предмет на обществената поръчка „Надграждане и оптимизация на информационната система за агростатистика във връзка с преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. и техническа помощ при подготовка на файл за предаване на микроданни от преброяването на Евростат“.
Номер на поръчката 00696-2021-0023
CPV кодове 72212517-6 Услуги по разработване на софтуер за информационни технологии (ИТ)
Дата на обявяване на процедурата 10-09-2021