Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Инспекторат към Висш съдебен съвет
Дата на публикуване 26-10-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 25-08-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
Дата на обявяване на процедурата 15-10-2021
Предмет на обществената поръчка Разработване на електронен публичен регистър на електронни декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации за нуждите на ИВСС
Номер на поръчката 01599-2021-0001