Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален център за информация и документация
Дата на публикуване 10-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 20-10-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Дата на обявяване на процедурата 22-10-2021
Предмет на обществената поръчка Надграждане на Регистъра на действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти с нов модул Национална електронна студентска карта.
Дейностите в обхвата на настоящата поръчка са:
• Дейност 1: Правен и бизнес анализ с оглед създаването на ИС за реализация на национална електронна студентска карта с три под-дейности';
• Дейност 2: Създаване на ИС за реализация на национална електронна студентска карта със седем под-дейности;
• Дейност 3: Обучения на администратори и вътрешни потребители на ИС за реализация на НЕСК.
Номер на поръчката 2021/S 209-547587