Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Министерство на младежта и спорта
Дата на публикуване 12-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 01-11-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72212311-2 Услуги по разработване на софтуер за управление на документи
Дата на обявяване на процедурата 24-11-2021
Предмет на обществената поръчка „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за автоматизиране на
вътрешноадминистративни процеси в Министерство на младежта и спорта (ММС)“
Номер на поръчката 01981-2021-0032