Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Дата на публикуване 03-11-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 02-06-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 29-10-2021
Предмет на обществената поръчка Разработване на инструмент за самооценка с акцент върху справянето с недекларирания труд
Номер на поръчката 00516-2021-0007
CPV кодове 72262000 Услуги по разработване на софтуер