Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Българска агенция по безопасност на храните
Дата на публикуване 06-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 13-08-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 24-12-2021
Предмет на обществената поръчка „Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“, в пет обособени позиции
CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
Номер на поръчката
02378-2021-0006