Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Дата на публикуване 18-04-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 16-11-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Дата на обявяване на процедурата 27-12-2021
Предмет на обществената поръчка Предметът и обемът на Обособена позиция № 2 с предмет: „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ (МАР) – отразяване на промените, произтичащи от Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 (реализирана в изпълнение на проекти по МКС: 1.19 UCC – Import Control System 2 (ICS2 Release 2) и 2.1 UCC Notifications of arrival), Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) (реализирана в изпълнение на проекти по МКС: 1.6 UCC Automated Export System (AES) и 2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) и Митническата информационна система за транзит (МИСТ2) (реализирана в изпълнение на проект по МКС: 1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5), върху Cloud архитектура“ включва изпълнението на следните дейности:
Номер на поръчката 00334-2021-0033