Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Дата на публикуване 18-04-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 16-11-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 27-12-2021
Предмет на обществената поръчка Предметът и обемът на Обособена позиция № 1 с предмет: „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 (1.19 UCC – Import Control System 2 (ICS2 Release 2)), вкл. и Проект по МКС: Уведомление за пристигане (2.1 UCC Notifications of arrival) върху Cloud архитектура“ включва изпълнението на следните дейности:
Номер на поръчката 00334-2021-0033
CPV кодове 72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка