Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Дата на публикуване 19-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 30-07-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
Дата на обявяване на процедурата 12-08-2021
Предмет на обществената поръчка Развитие на информационна система Статистически класификации чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности
Номер на поръчката 00403-2021-0012