Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Дипломатически институт към министъра на външните работи
Дата на публикуване 11-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 18-05-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 21-12-2021
Предмет на обществената поръчка „Разработване и внедряване на система за управление на съдържанието с модул за е-обучение“
Номер на поръчката

01194-2021-0003
CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер