Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален център за информация и документация
Дата на публикуване 27-07-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 20-10-2020
Допълнителни данни:
CPV кодове 72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Дата на обявяване на процедурата 04-11-2020
Предмет на обществената поръчка „Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Национален център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование“ с три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Изграждане на Регистър на издадените удостоверения за виза „D“ за продължителен престой на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища (Регистър виза “D”)“
Обособена позиция №2: „Обединяване на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти и Регистъра на завършилите студенти и докторанти в общ регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти“
Обособена позиция №3: „Надграждане на Регистъра на висшите училища“
Номер на поръчката 00345-2020-0002