Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Министерство на образованието и науката
Дата на публикуване 12-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 07-10-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове
Дата на обявяване на процедурата 14-10-2021
Предмет на обществената поръчка „Разработване, внедряване и пускане в реална експлоатация на Информационната система за обработка, съхранение и управление на документи (ИСОСУД) в училищата“
Номер на поръчката 00165-2021-0019