Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Дата на публикуване 12-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 30-06-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 07-10-2021
Предмет на обществената поръчка Разработване на автоматизирана система за разпределение на средствата с модул за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и модули за разпределение на средствата за субсидиране на обществените пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешно градския транспорт и транспорта в планински и други райони
Номер на поръчката Съгласно Решение № 727 на Министерски съвет от 5.12.2019 г. "Информационно обслужване" АД е определено за системен интегратор. Подадена е заявка към сключен рамков договор № РД-30-72/15.10.2020 г.
CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер