Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Дата на публикуване 12-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 18-05-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 09-07-2021
Предмет на обществената поръчка „Доставка, инсталиране, тестване и внедряване на цялостна платформа за електронно обучение, включваща хардуер и софтуер, поддържащо обучение за инсталиране и диагностика, консумативи, гаранционна поддръжка и обучение на персонала на ГДИН“
Номер на поръчката 02030-2021-0012
CPV кодове 72211000 Услуги по програмиране на системен софтуер и потребителски софтуерни средства