Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Дата на публикуване 19-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 17-03-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 09-07-2021
Предмет на обществената поръчка Разработване на информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР)
Номер на поръчката 05397-2021-0013
CPV кодове 72212600 Услуги по разработване на софтуер за бази данни и на операционен софтуер.