Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Дата на публикуване 19-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 18-03-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 27-08-2021
Предмет на обществената поръчка "Изграждане на инфраструктура и предоставяне на ИТ услуги за целите на електронното управление на Република България"
Номер на поръчката 05397-2021-0017
CPV кодове 72510000 Услуги по управление, свързани с използване на компютри