Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Дата на публикуване 24-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 29-07-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 15-10-2021
Предмет на обществената поръчка „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана Система за транзит (NCTS) Етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура“
Номер на поръчката 00334-2021-0024
CPV кодове 72000000 Т услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка