Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Дата на публикуване 24-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 29-07-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72000000 Т услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Дата на обявяване на процедурата 24-09-2021
Предмет на обществената поръчка „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Автоматизирана система за износа (AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC Automated Export System (AES), вкл. и Проект по МКС – Специални режими за износ (2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) върху Cloud архитектура“
Номер на поръчката 00334-2021-0020