Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Архиви"
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 30-07-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72212600 Услуги по разработване на софтуер за бази данни и на операционен софтуер.
Дата на обявяване на процедурата 17-09-2021
Предмет на обществената поръчка Разработване и внедряване на система за е-архивиране на ценни електронни документи
Номер на поръчката 01463-2021-0006