Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 17-06-2021
Допълнителни данни:
Номер на поръчката 00403-2021-0011
CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
Дата на обявяване на процедурата 02-07-2021
Предмет на обществената поръчка Разработване и внедряване на ИС „Статистически бизнес регистър (СБР)“