Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 06-04-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 13-05-2021
Предмет на обществената поръчка Развитие на Информационна система „Демография“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности
Номер на поръчката 00403-2021-0009
CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер